ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໑໘ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

ການສະຫລອງປີໃຫມຂອງປະຊາຄົມລາວໃນສະຫະຣັດທີ່ San Francisco


ການປະກວດນາງງາມລາວນາໆປະເທດ ເມສາ 2010
ການປະກວດນາງງາມລາວນາໆປະເທດ ເມສາ 2010

ນແມ່ນລາຍງານການ​ສຳຫລອງເທດສະການມະຫາສົງການທີ່ປະຊາຄົມລາວອະເມຣິກັນໃນເຂດ San Franciscoໄດ້ຈັດຂນ.ເທສການ ການສລອງກຸດ​ສົງການ​ປີ​ໃຫມ​ລາວ​ຕາມ​ປະ​ເພນີນນ​ແມນ​ສວນ​ໃຫ່ຽ ຈະ​ຕົກ​ຢູ​ໃນ​ຊວງອາທິດ​ທ​ສອງ​ຂອງເດືອນເມສາ, ແຕປະຊາຄົມລາວ ໃນສະຫະຣັຖ ນນແມນໄດສລອງກັນຕາມການ​ເວລາ, ຄວາມສະດວກສບາຍແລະຄວາມເຫມາະສົມຕາມເຂດທອງຖນໃຜລາວ ​ເນອງ​ຈາກທຸກໆຄົນ
ມີວຽກ​ງານ​ທ​ຕອງ​ທຳ​ຕາມ​ກຳນົດ

ການສະແດງຟ້ອນຈາກຄນະກິນນະລີມ Seattle, WA
ການສະແດງຟ້ອນຈາກຄນະກິນນະລີມ Seattle, WA
​ດງເຊນ ໃນວັນທີ10ເດືອນ​ເມສາ​ທ​ຜານ​ມານ, ທາງ​ປະຊາ​ຄົມ​ລາວ​ໃນ​ເຂດອອມ​ແອມ​ນະຄອນ San Francisco ກຝງ​ຕະ​ວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະຫະຣັຖ ກໍ​ໄດ້ພາກັນເຕາ​ໂຮມ​ກັນຈັດ​ສລອງ ເທສການ​ມະຫາສົງການຄງທ​ສອງ​ຂນໂດຍການ​ນຳພາ​ຂອງສາມ​ສມາ​ຄົມ​ໃຫຍ່ ​ອັນ​ມີ:ອົງການ​ພັນທະ​ມິດ​ລາວ, ອົງການ​ມູນ​ນິທິ​ມໍຣະດົກ​ລາວ, ​ແລະ​ສູນ​ລາວ​ສຶກສາໂດຍຄງນນງ​ໃນປະທານ​ຮ່ວມ ແມນ ຈິ​ຕະ​ພອນ ປອມ ອຸດຕະມະ ຄຳປຣະດິດ ຂອງອົງການ​ມູນ​ນິທິ​ ມໍຣະດົກ​ລາວ ຈາກSeattle ຣັຖ Washington ຊງ​ນາງໄດ​ຊ​ແຈງ​ເຖິງ​ຈຸດປະສົງ​ໃນ​ການຈັດ​ງານຄງນ ຊງ​ກໍ​ເປັນ​ຄງທ​ສອງ​ທ​ຈັດ​ໃຫ​ມີ​ຂນ ຊງ​ນາງ​ກາວ​ວາ:

/Act Chittaphone/

VS: ພິທີກັມພນ​ເມືອງ​ຕາມແບບສະບັບດງ​ເດີມຂອງ​ລາວ​ທ​ເຄີຍ​ປະຕິບັດ​ສືບ​ທອດ​ກັນ​ມາ​ແຕ​ໂບຮານ​ນະ​ການ​ນນ​ແມນ​ຍັງ​ຄົງຮັກສາ​ໄວ​ບໄດ​ຂາດ, ອັນ​ມີ​ພິທີກັມ​ທາງ​ສາສນາ, ຕັກ​ບາດ​ຢາດ​ນ, ບາສີ​ສູ​ຂັວນທ​ສນາມ​ຫຍາ​ກາງ​ແຈງ​ກາງ​ເມືອງ. ນອກ​ນນຍັງ​ມີ​ການ​ວາງ​ສະ​ແດງສິນຄາ, ​ໂຄສະນາຂ​ມູນ​ຂາວສານ​ຕາງໆ​ນາໆ​, ແລະ​ການສ​ສານຂອງ​າຍ​ໆການຈັດຕງ​ແລະ​ຫາງ​ຮານ​ຂາຍ​ອາຫານ​ລາວຕາງ​ໆ ພອມ​ທັງຫັຖກັມ​ແລະ​ສິລປະ​ຢາງ​ອນ​ນຳ.

ປະທານຈັດງານຮ່ວມຖ່າຍພາບກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທັງສາມ.
ປະທານຈັດງານຮ່ວມຖ່າຍພາບກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທັງສາມ.
ນອກຈາກ​ນນຍັງ​ມີ​ການ​ແຂງ​ກິລາ​ແຕະ​ກະຕແລະ​ຕຳ​ຫມາກຫຸງ. ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ງານ​ແມນ​ຄຶກຄນ​ແລະ​ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ຝົນຕົກລົງ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ເຊາ​ກໍ​ຕາມ ​ແຕ​ກໍ​ລຸລວງ​ໄປ​ດວຍ​ດີ, ຈຸດ​ເດນ​ຂອງ​ງານ​ອີກ​ອັນ​ນງ​ກໍ​ຄົງ​ເປັນ​ການ​ບັນ​ເລງ​ມວນຊນຣນ​ເຣີງ​ທ​ເຕັມ​ໄປ​ດວຍການສ​ແດງ​ສິລປະ, ວັນນະຄະດີ ຈາກ​າຍໆ​ປະຊາ​ຄົມນາໆ​ຊາດ​ ທ​ຈັດເວທີໃຫນາ​ງສາວລາວ​ຈາກ​ທວ​ອະ​ເມຣິກາ​ແບະ​ຕາງປະ​ເທດ​ລົງ​ປະ​ກວດ ຊງ​ຜູ​ທ​ຄອງ​ຕຳ​ແນ​ງນາງ​ສາວ​ລາວ​ນາໆ​ຊາດ​ນຈະ​ໄດ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ສາວ​ລາວ​ເຂາ​ປະ​ກວດກາ​ນ​ແຂງ​ຂັນ ນາງ​ງາມ​ນາງ​ສາວ Asian America ປີ 2010 ນຳ.

Sam ອິນທະຣະພິທັກ ນັກ​ຮອງ, ນັກ​ແຕງ​ເພງ​ແນວ R&B ຈາກສປປລາວ ຊງເປັນ​ນງ​ໃນບັນດາ​ນັກ​ຮອງ ນັກ​ສິລປິນທມາ​ໃຫ້ຄວາມ​ມວນຊນ​ແກແຂກ​ຜູ​ຊົມ​ທ​ເຂາ​ມາ​ໃນ​ງານພ້ອມທັງນັກຮອງລາວທວອະເມຣິກາກໍມີ ພອນ ພູມີທອນ, ບຸນຈັນ ມວງຄຳ, ແ ລາວສະທາ, ວົງ Black Frame, ນ້ອຍ ສີດານົນ, Gumby & Lae ແລະ ວິໄລຈັນສແວດວົງ ຈາກ Canada, ວົງດົນຕຣີ ຈຳປາທສແດງກາງວັນ, ສວນວົງທເປັນວົງຢືນໃນງານຣາຕຣີ
ກໍແມນວົງນເຜງ. ຄນະລະຄອນເວທີສົດ TheADa ຈາກ Los Angeles ກໍໄດ​ມີການສະ​ແດງ​ລະຄອນ​ເວທີສົດເຣອງ Lou’d &Proud, ຊງ Ova Saophang ນັກສແດງລະຄອນເວທີສົດແລະຜູກຳກັບໄດ້ພາຄນະປະກອບສວ່ນນຳ.

ລາຍກາຍ

XS
SM
MD
LG