ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໒໒ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ສະພາຕ່ຳຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ


ກອງປະຊຸມການໃຫ້ການກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດ
ກອງປະຊຸມການໃຫ້ການກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດ

ໄດມີາຍກວາ20,000 ຄົນລມຕາຍ, ບາດເຈັບແລະພິການຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນ ແຕກໃນລາວ.


As long as I live I will continue to help the victims. Calling for an official public hearing is to draw a more attention in helping in the manners that the Lao people deserve…”

ຕາງຫນ້າປະຊາຄົມລາວອະເມຣິກັນເຂາຮ່ວມຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ
ຕາງຫນ້າປະຊາຄົມລາວອະເມຣິກັນເຂາຮ່ວມຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ


ນນຄຳຖ​ະແຫລງ​ຕອນ​ນງ​ຂອງ​ທານFaleomavaega ຜູ້​ແທນສະພາ​ຕ່ຳ​ຈາກ​ດິນ​ແດນຊາ​ມົວ​
ຂອງ​ອ​າ​ເມຣິກາຫລືອະ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຊາ​ມົວ​ທີ່ກ່າວໃນການເປີດການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳໃຫການ​ແລະ​ສະເນີ
ເລອງກ່ຽວກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກການຖມລະເບີດຂອງສະຫະລັດໃນລາວຊຶ່ງຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ຕຶກ
ຫລັງນຶ່ງຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ​ເມສາ​ຜ່ານ​ມາ.

ເມອສາ​ມສິບ​ເກາ​ປີກອນຫນານ ກໍໄດມີການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການຄ້າຍຄືກັນນກ່ຽວກັບ
ການເຮັດສົງຄາມແລະຜົນກະທົບຕປະຊາຊົນໃນອິນໂດຈີນໂດຍສະເພາະປະເທດລາວ
ທຈັດຂນໂດຍ​ມລາງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ Edward Kennedy ໃນ​ປີ 1971. ໃນຄງນ​
ຜູແທນ Faleomavaega​ໄດ້ນຳເລອງດງກາວຂນມາ ເພອຢາກໃຫແກໄຂບັນຫາທຍືດເຍອ
ຍາວນານມາດົນນານນນ. ບຸກຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ທ​ເປັນ​ເພອນ​ສະ​ນິດຂອງ​ທານFaleomavaega
ແລະ​ໃຫການສະ​ນັບ​ສະ​ຫນູນສຸດ​ຂີດ​ ກໍ​ແມນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕຈາກ​ລັດ California
ທານ Michael Honda ພອມດວຍ ຕົວແທນຂອງສະມາຄົມແລະ ຫນວຍງານອນໆ
ພອມທັງປະຊາຄົມລາວອະເມຣິກັນຈາກຫຼາຍໆລັດເຂາມາຮວມຮັບຟັງໃນຄງນດວຍ
ຫຼັງຈາກການຖະແຫລງຂອງທານ Faleomavaega ​ແລວກໍ​ແມນທານScott Marciel
ລັດຖະມົນຕີຊວຍກະຊວງການຕາງປະເທດແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ
ເຂດອາຊຽນໃຫການຕສະພາ

ພອມທັງໄດ​ມີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂ​ມູນ​ແລະ​ຄຳ​ຖາມ​ຄຳ​ຕອບ​ລະຫວາງທານFaleomavaega
ຕ​ຜູທີ່ໃຫການ​ທັງ​ຫມົດ​ທ​ເຂາ​ຮວມ. ທານFaleomavaega​ໄດໃຫ VOA ​ໄດ​ສຳພາດ
ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມແລະ​ທານ​ກາ​ວວານຈະ​ບ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕການໃຫການ​ເທາ​ນນ
ຊງ​ທານ​ໄດ​ຊ​ແຈງ​ດງນ:
າພະ​ເຈາຫວັງ​ວານຈະ​ບ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕການ​ໃຫການ​ເທາ​ນນ. ຈາກ​ການສນັບ​
ສນູນຂອງພະນັກງານ​ຂອງ​ຂາພະ​ເຈາ​ແລະ​ການ​ກັບ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຢຽມຍາມ​ລາວ​
ຄງຫຼັງນ ມັນ​ໄດ​ທຳ​ໃຫ​ຂາພະ​ເຈາ​ຫມນ​ໃຈວາ ​ແລະ​ຖາ​ສະ​ຫະຣັດ ອະ​ເມຣິກາ​
ຈະ​ໃຫຖື​ວາຕົນ​ເອງເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຍງ​ໃຫ່ຽແທ​ຈິງແລວນນ ຄງນຈະ​ເປັນ​ໂອກາດ​ນງ​
ໃນ​າຍໆ​ໂອກາດທ​ພວກ​ເຮົາບ​ຄວນ​ພາດ ​ແລະ​ບໍ່ຄວນ​ເມີນ​ເສີຍຕປະຊາຊົນລາວ
ຜູ​ໄຮ​ດຽງສາທ​ມາ​ຮັບເຄາະ, ຮັບບາບ​ກັມກັບ​ສງ​ທ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ​ກ​ກະທຳ​ການ​ມິດີ
ມິ​ຮາຍໄວ້ຕ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈາ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈາ​ແມນ​ບໄດສູ້ຣົບ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະພວກ​
ເຂົາ​ເຈາບ​ໄດ​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ກັບ​ພວກເຮົາຊ. ສງທ​ພວກ​ເຮົາສາ​ມາກ​ເຮັດໄດນນ
ແມນຢາງ​ນອຍທ​ສຸດ​ກໍ​ຄື​ການ​ເກັບ​ກູ​ລະ​ເບີດ​ທ​ບ​ທັນ​ແຕກ​ເທືອ​ນນ ຊງເປັນໄພ​ຂມຂູ​
ຢາງ ສາຫັດຕພວກ​ເດັກນອຍ​, ພວກ​ແມຍິງ​ແລະ​ຫມົດ​ທຸກຄົນທຢູ​ໃນ​ລາວ.

ພວກ​ເຮົາ​ກະທຳ​ເຊນ​ນ​ເພອຫຍັງ? ເພາະວາ​ພວກ​ເຮົາເປັນປະ​ເທດ​ທ​ມີ​ອຳນາດ​
ຫຼາຍທ​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ຊນເບາະ? ສຳ​ຫຼັບ​ຂາພະ​ເຈາ​ເອງແລວ ນມັນ​ບແມນ
ຄວາມ​ຍງ​ໃຫຍ​ຂອງຊາດອະ​ເມຣິກາ. ​ເພອນ​ສນິດ​ຂອງ​ຂາພະ​ເຈາ​ຄື​ສະມາຊິ​ກ
ສະພາສູງ​ທານ
Honda ແລະາຍໆ​ທານ ກໍ​ຈະ​ໄດ​ດຳ​ເນີນ​ງານແກ​ໄຂ​ເລອງ​ນ​
ໃຫເຖິງ​ທ​ສຸດຈົນ​ຮອດ​ຂນສູງ​ຂອງຣັດຖະບານ​ສະ​ຫະຣັດ ​ໃນ​ກຸງ
Washington
ແລະ​ພອມ​ດຽວ​ກັນນ ຂາພະ​ເຈາ​ຢາກ​ຈະ​ສງ​ເສີມ​ຢາງ​ແຂງ​ຂັນໃຫ​ປະຊາ​ຄົມ​ລາວ​
ອະ​ເມຣິກັນ​ເປັນ​ຕົວ​ຕງຕົວ​ຕີ​ແລະເຂາ​ມາ​ກ່ຽວ​ຂອງ​ແລະ​ມີ​ປາກ​ມີ​ສຽງ ຕິດ​ຕ
ແລະໂທລະສັບ​ຫາ​ສະມາຊິກ​ຣັດຖະສະພາ​ໃນ​ເຂດ​ຄຸມ​ຄອງ​ຂອງເຂົາ​ເຈາ​
ແລະ​ໃຫເພນ​ຮູ​ກຽ່ວ​ກັບ​ບັນຫານ ​ເພາະວາ​ພວກ​ສະມາຊິກ​ສະພາເາ​ນ​ແມນ​
ເປັນ​ຜູ​ທ​ຈະ​ຕັດສິນ​ຊຂາດດງນ. ຂາພະ​ເຈາ​ແມນ​ຫວັງ​ຢາງແທ​ຈິງ​ວາ​ຈະ​ມີ​ສງ
ທ​ດີໆ​ເກີດ​ຂນຈາກ​ການ​ໃຫການ​ນ​ແລະ​ຫວັງວາ​ມັນ​ບ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ​ການ​ໃຫການ​
ຊໆ.ເວລາ​ໄດ​ລວງ​ເລີຍຜານມາເກືອບສ​ສິບ​ປີ​ແລວ​ ທ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ​ເສີຍ​ຊາ
ຕບັນຫານ ​ແລະ​ຄງນກໍ​ເປັນຄງທຳ​ອິດ​ທ​ໄດ​ມີ​ການ​ຮຟນໃຫການ​ໃນລະດັບນ
ອີກ​ຄງນງ. ຖາ​ມັນ​ຈຳເປັນທ​ຈະ​ມີ​ການ​ໃຫການ​ອີກ​າຍໆ​ຄງ, ຂາພະ​ເຈາ​ກໍ​ຈະ​ຈັດ​
ໃຫ​ມີ​ຂນ. ຂາພະ​ເຈາ​ຫວັງ​ຢາງຍງ​ວາ,ຈະໄດ້ມີຜົນ​ທ​ດີ​ຕິດຕາມ​ມາຈາກ​ການ​
ໃຫການ​ໃນ​ຄງນ.

VS: ​ຈັນນະພາ ຄຳວົງສາ, ຜູອຳນວຍການຂອງອົງການ Legacy of War ກໍ​ແມ່ນ​
ຜູ້ນງໃນາຍໆບຸກຄົນສຳຄັນທມາໃຫການຄງນ ຊງນາງໄດເປັນຕົວຕງຕົວຕີ
ໃນການ​ເຜີຍ​ແຜ່ຂ່າວ ແລະ​ໃຫ້ຄວາມກະຈາງແຈງ​ແກ່ປະຊາຄົມລາວແລະຕາງປະເທດ
ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບຈາກ​ລະ​ເບີດທີ່ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ໃນ​ລາວ​ນັ້ນ. ຈັນ​ນະພາໄດກາວເຖິງ
ຈຸດປະສົງໃນການມາໃຫການຄງນວາ:

ໄມ ໄຊຍະວົງຕາງຫນ້າເອກອັກຄະລາດຖະທູດລາວ
ໄມ ໄຊຍະວົງຕາງຫນ້າເອກອັກຄະລາດຖະທູດລາວ

ການພິສູດ​ຄງນ​ແມນ​ເພອ​ໃຫຣັດຖະບານ​ສະ​ຫະຣັດ ອະ​ເມຣິກາ​ເພມ​ເງິນ
ຊວຍ​ເຫຼືອ​ເພອ​ການ​ເກັບ​ກູ​ລະ​ເບີດ​ທ​ປະ​ເທດ​ລາວ…”

VS: ສວນຕາງຫນາໃຫທາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສປປ ລາວ ກໍແມນທານໄມ
ໄຊຍະວົງທໄດນຳເອກກະສານມາສົມທົບເພອລົງບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນຊຶ່ງ​ທ່ານ​
ໄດສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນການໃຫການຄງນວາ:

ກ່ອນອນ​ຫມົດ​ກໍ​ຕອງ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມຂອບ​ໃຈກັບ​ທາງ VOA ທ​ສະ​ເຫ​ນີຖາມ
ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ສະຖານທູດ​ເຮົາພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວາ​ນ​ເປັນ​ບາດກາວ​
ທ​ດີ​ທ​ສຸດ​ໃນ​ການ hearing ຖື​ວາ​ເປັນ​ເທອ​ທຳ​ອິດກໍ​ວາ​ໄດ…”

VS: ນອກຈາກນນແລວ ຜູທເຂາຮ່ວມການໃຫການຄງນຈາກປະຊາຄົມລາວກໍມີສົມຊາຍ
ໃຈສົນ ຈາກ Virginia, ສິຣິແສງ ພົມມະຈັກ ຈາກ California ແລະ ເພັດມະໂນ
ພັນທະວົງ ຈາກ Washington DC ຊງພວກເຂົາເຈາຕາງກໍໃຫຄວາມເຫັນຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ເຖິງ​ແມນ​ວາການ​ເວລາ​ຈະ​ຜານ​ເລີຍ​ມາເກືອບສ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລວ​ກໍ​ຕາມ​ແຕ ຜົນ​ກະທົບ​
ຈາກ​ເສດ​ເຫຼືອສົງ​ຄາມນກໍ​ຍັງ​ສື​ບຕ​ທຳລາຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຜູຄົນແລະ​ວິຖີ​ຊີວິດ​ການດຳລົງ​ຊີວິດ
ຂອງ​ປະຊາຊົນໃນ​ເຂດທີ່​ຖືກ​ລະ​ເບີດ​ນນ ຊງປະເທດລາວເປັນປະເທດທຖືກຖມລະເບີດ
ລົງໃສາຍທສຸດໃນໂລກຄື​ຫລາຍເຖິງ260 ລານໂຕນ ໃນປີ 1964-1973 ຫາເທາ
ຫຼາຍກວາການຖມລະເບີດໃນ Iraq. ແລະຍັງມີລະເບີດທຍັງບທັນແຕກນນເຖິງ75ລານລູກ
ທກະຈັດກະຈາຍຢູຕາມຫມູບານ, ທງໄຮທງນາແລະຫວຍຮອງລຳທານ ທເປັນບອນທຳມາ
ຫາກິນຂອງພວກຜູຄົນແຖວນນ. ໄດມີາຍກວາ 20,000 ຄົນລມຕາຍ, ບາດເຈັບແລະ
ພິການຈາກລະເບີດດງກາວນ. ແລະການໃຫການຄງນກໍເປັນບາດກາວອັນທຳອິດ
ແລະສຳຄັນຍງເພື່ອກະຈາຍຂມູນ ໃນວົງທກວາງອອກໄປ, ເພອໃຫຊາວໂລກໄດຮຽນຮູ
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເສດເຫຼືອສົງຄາມຄງນແລະສຳຄັນຍງໄປກວານນ ກໍຄືການຄືນ
ວິຖີຊີວິດຢາງສງົບງຽບແລະປົກກະຕິໃຫປະຊາຊົນຜູທໄດຮັບເຄາະຈຳນວນວງາຍ
ເຫຼານນແລະຈະໄດລົດຜອນຈຳນວນຜູທລົ້ມຕາຍແລະບາດເຈັບນນໃຫນອຍລົງ.

XS
SM
MD
LG