ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ທ່ານໂອບາມາວ່າ ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິຮູບ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາເໜືອ (ເບິ່ງວີດິໂອລາຍງານພາສາອັງກິດ)


ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ຮັບການຕົບມືຊົມເຊີຍ ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລຸນຫລັງກ່າວຄໍາປາໃສດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບເຫດການໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011.REUTERS/Jim Young

ເມືອວັນພະຫັດ ທີ 19 ພຶດສະພາ ອາທິດແລວນີ້ ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ ກາວຄຳປາໃສທສຳຄັນ ກຽວກັບການປຽນແປງຄງປະວັດສາດ ຢູໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກາເໜືອ ຊງທານກາວວາ ສະຫະລັດແມນຢືນຢູຢາງໝນຄົງ ຄຽງບາຄຽງໄຫລ ກັບບັນດາປະຊາຊົນທທຳການປະທວງເພອ ການປະຕິຮູບໄປສູປະຊາທິປະໄຕ ແລະຕຕານ ຄວາມຮຸນແຮງທບາງລັດຖະບານໄດນຳໃຊ ຕພວກປະທວງນນ. ນາຍແດນ ຣໍບິນສັນ ຜູສ ຂາວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວມີລາຍງານກຽວກັບເລອງນ ດງດາຣາຈະນຳມາສະເໜີທານ.

ໃນຄຳປາ​ໃສ​ທ​ທານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ກາວ​ຢູ​ກະຊວງ​ການ​ຕາງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ທນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ນນ ມີ​ທັງຄຳ​ໝນ​ສັນຍາ​ທ​ຈະໃຫ​ລາງວັນ ​ແລະຂມຂູ​ທ​ຈະ​ລົງ​ໂທດ. ທານ​ໄດ​ປະກາດ​ການ​ຊວຍ​ເຫລືອ​ໃໝ ​ເພອ​ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິ ປະ​ໄຕ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຈິບ​ແລະ​ຕູ​ນີ​ເຊຍ ພອມ​ດຽວ​ກັນ​ກໍ​ປະ ນາມປະທານາທິບໍດີ​ປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ​ຢາງ​ແຂງ​ແຮງ ​ແລະ​ຖະ​ແຫລ​ງອອກ​ມາ​ຢາງ​ແຈງ​ຂາວ ​ເຖິງທາ​ຢືນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກຽວ​ກັບ​ການ​ປຽນ​ແປງ​ຢູ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນນ.

Act: “We support political and economic reform in...”

ທານ​ໂອ​ບາ​ມາກາວ​ວາ “ພວກ​ເຮົາ​ສະໜັບສະ​ໜູນ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ດານ​ການ​ເມືອງ​ແລະ​ເສດຖະກິດ ຢູ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ແລະ​ອາ​ຟຣິກາ​ເໜືອ ທ​ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ໄຝຝັນ​ປາດ​ຖະໜາ​ອັນ​ຊອບ​ທຳ ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ສາມັນ ​ໃນ​ທວ​ຂົງ​ເຂ​ດດງ ກາວ​ນນ. ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ​ຫລັກ ການເຫລາ​ນ ບ​ໄດ​ແມນ​ ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ອັນ​ດັບ​ສອງ​. ມ​ນ ຂາພະເຈາ​ຢາກ​ເວາ​ໃຫ​ເປັນ​ທ​ແຈມ​ແຈງວາ ມັນ​ແມນ​ບຸລິມະສິດ​ອັນ​ດັບ​ສູງ​ອັນ​ນງ ທ​ຈະຕອງ​ຫັນປຽນ​ໃຫ​ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ທ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ​ແລະ​ໄດ​ຮັບ​ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ໂດ​ຍ​ເຄອງມື​ທາງ​ດານການ​ທູດ ​ເສດຖະ
ກິດ ແລະ​ຍຸດ​ທະ​ສາດຕາງໆ​ທັງ​ໝົດ ທ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຢູ.”

ກຽວ​ກັບປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍນນ ທານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ກາວ​ວາ ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ ບາ​ຊາ
ອາລ ອັສ​ຊາດ ​ໄດ​ເລືອກ​ເອົາ​ແນວທາງ​ຂອງ​ການ​ຄາດ​ຕະກຳ​ ແລະ​ການ​ຈັບ​ໝູ​ປະຊາຊົນ ​
ແລະ​ວາ ປະຊາຊົນ​ຊີ​ເຣຍ​ໄດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພິລາດ​ອາດ​ຫານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈາ
ໃນ​ການ​ຮຽກຮອງແລະທວງ​ໃຫ​ມີ​ການ​ຫັນປຽນ​ໄປ​ສູປະຊາທິປະ​ໄຕ​ນນ.

Act: “President Assad now has a choice...”

ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ເວາ​ວາ “ບັດ​ນ ປະທານາທິບໍດີ​ອັສຊາດ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ທ​ຈະ​
ຕອງ​ເລືອກ​ເອົາ​ທາງໃດ​ທາງນງ ຄືທານ​ສາມາດ​ເປັນ​ຜູ​ນຳພາ​ການ​ຫັນປຽນ​ນນ
ຫລື​ວາ​ຫລີກ​ທາງ​ໄປ​ເສຍ. ລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍຈະ​ຕອງ​ຢຸ​ດ​ເຊົາຍິງ​ໃສ​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​
ບວນ ​ແລະ​ປອຍ​ໃຫ​ມີ​ການ​ປະ​ທວງ​ຢາງ​ສັນຕິ, ຕອງ​ປອຍ​ພວກ​ນັກ​ໂທດການ​
ເມືອງ ​ແລະ​ເຊົາ​ຈັບ​ກຸມ​ປະຊາຊົນ​ຢາງ​ບ​ຍຸດຕິ​ທຳ, ຕອງ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ​ພວກ​ຕິດຕາມ
ເບງ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ເຂາ​ໄປ​ເບງ​ສະຖານ​ນະ​ການ​ໃນ​ເມືອງ​ຕາງໆ​ ​ເຊນ​ເມືອງ​ດາຣາ
ນນ​ໄດ ​ແລະ​ເລມ​ຕນ​ການ​ສົນທະນາ​ຫາລື​ກັນ​ຢາງ​ເອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ ​ເພອ​ຊຸກຍູ​ໃຫ
ການ​ຫັນປຽນ​ໄປ​ສູ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ນນ ກາວ​ໄປ​ຂາງ​ໜາ.”

ໃນ​ການ​ເອ​ຍ​ເຕອງ​ເຖິງ​ປະ​ເທດ​ເຢ​ເມັນ​ກັບ​ບາເຣນນນ ທານ​ໂອ​ບາ​ມາໄດ​ຍອມຮັບ​ວາ ຫລາຍ
ປະ​ເທດ​ເພອນ​ມິດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ບ​ໄດ​ສະ​ແດງ​ປະຕິກິລິຍາ​ຕອບ​ຕ ຄວາມ​ຮຽກຮອງ​ຕອງການ
ການ​ປຽນ​ແປງ​ນນ ​ໃນ​ທາງ​ທ​ສອດຄອງ​ກັບ​ບັນດາຫລັກການ​ແກນ​ກາງ ​ ທ​ຄັດຄານ​ຕ​ການ​
ໃຊ​ຄວາມຮຸນ​ແຮງ ​ແລະ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສິດທິ​ສາກົນ​ຕາງໆ.

ກຽວ​ກັບ​ລີ​ເບຍ ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ກາວ​ວາ ​ເວລາ​ກຳລັງ​ທຳ​ງານ​ຕານ​ພັນ​ເອກມວມມາ
ກາດ​ດາ​ຟີ ຊງ​ກໍໝາຍ​ຄວາມ​ວາ ເວລາໃກ​ຈະ​ໝົດ​ລົງ​ແລວສຳ ລັບຜູ​ນຳ​ລີ​ເບຍ ​ແລະ​ທານ​
ກາວ​ຕ​ໄປ​ວາ ​ເວລາ​ໃດ​ທ​ມ​ວມມາ ກາດ​ດາ​ຟີ ອອກ​ຈາກ​ອຳນາດໄປ​ ຊງ​ເປັນ​ເລອງ​ທ​ຫລີກ​ລຽງບ​ໄດ​ນນ ຫລື​ວາ ຖືກບີບບັງຄັບ​ໃຫ​ອອກ​ຈາກ​ອຳນາດ​ໄປແລວ ​ເວລາ​ນນ ການ​ຫັນປຽນ​ໄປ​ສູ​ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍ​ທ​ເປັນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ກໍ​ຈະ​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໄດ.

ທາ​ນ​ໂອ​ບາ​ມາ​ໄດ​ເອົາ​ເລອງ​ກະ​ແສ​ຟອງ​ຂອງ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂນ​ໃນ​ທວ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄປ​ພົວພັນ​ກັບຄວາມ​ຕອງການ​ທາງ​ດານ​ເສດຖະກິດ ທ​ບ​ໄດ​ຮັບ​ການຕອບ​ສະໜອງ​.

Act: “After all, politics alone has not put protesters...”

ທານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ເວາ​ວາ “ຈະ​ເວາ​ໄປ​ແລວ ເລອງ​ການ​ເມື​ອງ​ແຕ​ພຽງ​ຢາງ​ດຽວ​ບ​ໄດ້ພາ ພວກ​ປະ​ທ້ວງລົງ​ສູ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ​ດອກ. ຈຸດ​ສຳຄັນ​ທ​ຕາວ​ປນສະຖານ​ນະ​ກາ​ນ
ສຳລັບປະຊາຊົນຈຳ​ນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ ກໍ​ແມນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫວງ​ທຢູ​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈາ​ຢູ​ຕະຫລອດ​ມາ ຫລາຍ​ກວາ​ເລອງ​ການ​ເມືອງອີກ ​ແລະ​ນນ​ກໍ​ຄື​ເລອງ​ການ​ຫາ​ເຂາປາ​ອາຫານ​ມາ​ວາງ​ໄວ​ເທິງ​ໂຕະ​ກິນ​ເຂາ ແລະ​ຫາ​ເງິນ​ຫາ​ຄຳ​ມາ​ລຽງດູ​ຄອບ ຄົວ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ກາວ​ຕ​ໄປ​ວາ ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ​ງລະຫວາງ​ອິສຣາ​ແອ​ລກັບ​ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ ​ໄດ້ບົດ​ບັງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ ​ແຕ​ທານ​ກໍ​ປະຕິ​ເສດ​ຕ​ຄຳ​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຕາງໆ​ ທ​ວາການ​ປຽນ​ແປງ​ທ​ກຳ ລັງແຜລາມ​ໄປ​ທວ​ຂົງ​ເຂດ ​ເຮັດ​ໃຫ​ເປັນ​ໄປ​ບ​ໄດ​ທ​ຈະ​ທັບ​ມາງ​ສະພາບ​ການ​ບ​ໄປ ບ​ມາ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນ.

Act: “At a time when the people of the Middle East...”

ທານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ເວາ​ວາ “​ໃນ​ເວລາ​ທ​ປະຊາຊົນ​ແຫງ​ຂົງ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງແລະ​ອາ​ຟຣິກາ​ເໜືອ ກຳລັງ​ພາກັນ​ປົດ​ແອກ​ຂອງ​ພາລະ​ແບກ​ຫາບ​ຂອງ​ອະດີດ​ຢູ​ນ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ອັນ​ຍືນຍົງ​ຖາວອນ ທ ຍຸດຕິ​ການ​ຂັດ​ແຍ​ງ ​ແລະ​ແກ​ໄຂ​ການ​ອາງ​ເອົາ​ກຳມະສິດ​ທຸກ​ຢາງ​ນນ ​ແຮງ​ມີ​ຄວາມ​ຮີບ​ດວນ​ກວາ​ໃນ​ເວລາ​ໃດໆ ຜ່ານ​ມາ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ກ່າວ​ວ່າ ອິສຣາ​ແອ​ລກັບ​ລັດ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ນັ້ນ ຄວນ​ຈະ​ອິງ​ໃສ່​ເຂດ​ແດນ​ກ່ອນ​ປີ 1967 ​ໂດຍ​ມີ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ແລກປ່ຽນ​ກັນ ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນໍາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ທີ່​ໝັ້ນຄົງ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ສໍາລັບ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ.” ​ແຕ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ ທາງ​ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ເອງ ກໍ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອິສຣາ​ແອ​ລ ບໍ່​ມີ​ສະຖານະ​ພາບ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫລວ ​ແລະ​ວ່າ​ພວກ​ຜູ້ນໍາ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ຈະ​ບໍ່​ບັນລຸ​ສັນຕິພາບ ຫລື​ຄວາມ​ວັດທະນາ​ຖາວອນ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ຮາ​ມັສຍັງ​ຢືນ​ຢັດ​ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ເດີນ​ໄປ​ບົນ​ເສ້ນ​ທາງ ຫລື​ແນວທາງ​ຂອງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ​ແລະ​ຄັດຄ້ານ ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຮູ້​ອິສຣາ​ແອ​ລ ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ.

ທານ​ໂອ​ບາ​ມາກ່າວ​ວ່່າ ຄວາມ​ໝາຍ​ໝນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ຕ​ການຊ່ວຍ​ຮັກສາ​ຄວາມໝນຄົງ​ປອດໄພ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລນນ ​ແມນ​ແໜນໜາ​ຢາ​ງທ​ບ​ມີ​ສງ​ໃດ​ ຈະ​ມາເຮັດ​ໃຫ​ສນຄອນ​ໄດ. ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ:

Act: “But precisely because of our friendship...”

ທານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ເວາ​ວາ “​ແຕ​ວາ ຍອນ​ມິດຕະພາບ​ຂອງ​ເຮົາ​ນ​ແຫລະ ມັນ​ຈງ​ເປັນ​ການ​ສຳຄັນທ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕອງໄດ​ກາວຄວາມ​ຈິງອອກ​ມາ. ນນ​ກໍ​ຄື​ວາ ສະຖານ​ນະ​ການ​ຄືທ​ເປັນ​ຢູ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນ ​ແມນຈະ​ປອຍ​ໃຫ​ມີ​ຕ​ໄປ​ບ​ໄດ ​ແລະ​ອີສຣາ​ແອ​ລ​ເອງ ກໍ​ຕອງ​ໄດເອົາ​ບາດກາວ​ຢາງ​ກາຫານ ​ເພອ​ສງ​ເສີມ​ສັນຕິພາບ​ທ​ຍືນ​ຍົງ​ຖາວອນ.

ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ສົນທະນາກັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມີນ ເນຕັນຢາຮູ ທີ່ທໍານຽບຂາວ, ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2011. REUTERS/Jim Young
ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ສົນທະນາກັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມີນ ເນຕັນຢາຮູ ທີ່ທໍານຽບຂາວ, ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2011. REUTERS/Jim Young

ແລະ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ປະທາ
ນາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາກໍ​ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ
ຮັບ​ຮູ້​ປະຕິກິລິຍາທີ່​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​
ນໍາຂອງ​ຝ່າຍ​ອິສຣາແອ​ລ ກ່ຽວ
ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້ ​ເວລາ​ທ່ານ​ພົບ​ປະ​
ກັບ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ອິສຣາ​
ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມີນ ​ເນ​ຕັນ
ຢາ​ຮູ ຢູ່​ທີ່​ທໍານຽບຂາວ ​ເພື່ອ​
ສົນທະນາ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ​ເຮັດ​
ແນວ​ໃດ​ ຈຶ່ງຈະ​ສາມາດຮື້​ຟື້ນ​
ຄວາມ​ພະຍາຍ​າມສ້າງສັນ​ຕິ
ພາບ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຄືນ​ມາ​ໄດ້​ນັ້ນ.

XS
SM
MD
LG