ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ບົດຮຽນທີ 15: ຂ້ອຍມັກເບິ່ງຜູ້ຄົນ!


Let's Learn English (ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ) ເປັນບົດຮຽນແນວໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ. ພວກນາຍຄູສອນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ໄດ້ອອກແບບບົດຮຽນນີ້ ສຳລັບພວກທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່. ບົດຮຽນຈະດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆເປັນເວລາ 52 ອາທິດ.

ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຈະມີບົດຮຽນໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຊີວິດຂອງພວກຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນ. ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮວມທັງຄຳແນະນຳ ໃນການເວົ້າ, ຄຳສັບ ແລະການຂຽນ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີບົດຝຶກຫັດທີ່ພິມໄດ້, ການຊັ່ງຊາ ແລະການວາງແຜນຮຽນສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະນາຍຄູສອນອັງກິດ. ພວກເຮົາຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມບົດຮຽນປະຈຳ ອາທິດ ແລະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານທາງບົດ ຄວາມເຫັນແລະໂດຍທາງອີແມລ.

ໃຈຄວາມ (Summary)

Anna and her friends are eating lunch outside on a beautiful day in Washington, DC. They are people-watching. They like seeing the many different people walking by.

Anna ແລະໝູ່ຂອງລາວ ໄປກິນເຂົ້າງາຍ ຢູ່ຂ້າງນອກ ໃນມື້ທີ່ອາກາດສວຍງາມດີ ຢູ່ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ. ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງຜູ້ຄົນ. ເຂົາເຈົ້າມັກເບິ່ງຜູ້ຄົນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍ່າງກາຍໄປມາ.

ເວົ້າ (Speaking)

In this video, you can learn to say the new words. Learn about the sounds English speakers make to show they are happy. You can also download the Activity Sheet and practice talking about how people look with a friend.​

ອອກສຽງ (Pronunciation)

​In this video, you ​learn about how to make tag questions. These are the short questions at the end of a sentences, as you hear in the video, "It's a beautiful day, isn't it?"

ສົນທະນາ (Conversation)

Anna: Hello! People from all over the world come to Washington, D.C. When I’m at work, I love eating lunch outside. I like to watch people walking by. They all look very different. Today, my friend Ashley is eating lunch with me.
Anna: Ashley, today the weather is beautiful, isn’t it?
Ashley: Yes, it is. Ahh. Ooh, we have to return to work!
Anna: No, we have time! Let’s people-watch a little more.
Ashley: Okay.
Anna: Oh, I know her. She works in my office! Keyana, hi! Come and join us!
Keyana: Hi Anna, how are you?
Anna: I’m doing great! Keyana, this is my friend Ashley.
Keyana: Hi, Ashley!
Anna: We need to return to work. But the weather is beautiful and people-watching is fun!
Keyana: I love people-watching too!
Anna: Well, have a seat! It is fun to see how people are different or the same.
Keyana: It is. For example, Anna, you are tall. But Ashley and I are short.
Anna: And Keyana, you and Ashley have brown eyes; I have blue eyes.
Keyana: You two have light skin and I have dark skin.
Anna: Ashley, you have straight hair. Keyana and I have curly hair.
Ashley: You have very curly hair, Anna.
Keyana: I need to return to work. See you, Anna! Nice to meet you Ashley!
Ashley: Bye, Keyana!
Ashley: Anna, I have to go, too. Are you returning to work?
Anna: I still have time. And this sun feels so good!
Ashley: Um, Anna, what does your boss look like?
Anna: She is short. She has straight, light hair.
Ashley: Does she wear glasses?
Anna: Yes. Yes, she does.
Ashley: Is she wearing a blue sweater today?
Anna: How do you know that?
Ashley: She’s coming this way.
Anna: Oh no! Hide me!
Ashley: Um, bye, Anna. Call me later.
Anna: Bye, Ashley! Talk to you later!
Caty: Anna? Is that you?
Anna: Ms. Weaver! Hi!
Caty: What are you doing behind that bench?
Anna: I am looking for my, my … stick. Here it is.
Anna: I am people-watching. Oh! But it’s time to return to work!
Caty: No need to hurry. I love people-watching too! Let’s sit!
Anna: Sure! Ahh.
Caty: It’s a beautiful day, isn’t it?
Anna: Yes. Yes, it is, Ms. Weaver.
Anna: People-watching in D.C. is fun. It makes me forget the time!
Anna: Until next time! Ahh.

ຂຽນ (Writing)

What do you look like? What does your friend look like? Write to us by email or in the Comments section. Click on the image below to download the Activity Sheet and practice with a friend.

ACTIVITY SHEET LESSON 15
ACTIVITY SHEET LESSON 15

ຍຸດທະສາດການຮຽນ (Learning Strategy)

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective.

The learning strategy for this lesson is Access Information Sources. In our digital world there are many free sources of information to help you learn English. And remember that other people can also help. Here is an example.

João is visiting Miami. He wants to take a tour of the National Park in the Everglades (or marismas in Portuguese). He finds the word "Everglades" in his pocket paperback Portuguese - English dictionary, but doesn't know how to pronounce it. He opens a translation web page on his phone, writes "Everglades" and pushes the button to translate. Soon a symbol appears under the word. João clicks on the symbol to hear the sound of the word, "Everglades." He goes to the hotel tour desk and asks, "Do you have a tour of the Everglades?" The clerk understands him and begins to show him the tour information. João asks the clerk, "Will you please say the word slowly for me? I want to check my pronunciation." The clerk smiles and pronounces the word and João says it again. Now João is sure he can say it correctly.

How do you access information sources when learning English? Write to us in the Comments section or send us an email. Teachers, see the Lesson Plan for more details on teaching this strategy.

ສອບ (Quiz)

Quiz - Let's Learn English Lesson 15

Quiz - Let's Learn English Lesson 15

Start the Quiz to find out

​______________________________________________________________

ຄຳສັບໃໝ່ (New Words)

bench - n. a long and usually hard seat for two or more people
blue - adj. having the color of the clear sky
brown - adj. having a color like coffee or chocolate
curly - adj. formed into a round shape
dark - adj. of a person's hair, eyes, skin, etc.: black or brown in color
eyes - n. the part of the body that you see with
forget - n. to be unable to think of or remember (something)
glasses - n. a pair of glass or plastic lenses set into a frame and worn over the eyes to help a person see
hair - n. a thin threadlike growth from the skin of a person or animal
hide - v. to put (something) in a place where it cannot be seen or found
join - v. to come together with (something or someone)
light - adj. not dark or deep in color; pale
like - prep. similar to
look like - to have an appearance that is very similar to (someone or something)
people-watch - v. to spend time idly observing people in a public place.
seat - n. something (such as a chair) that you sit on : a place for sitting
have a seat - a polite invitation to sit down.
short - adj. having little height; not tall
skin - n. the natural outer layer of tissue that covers the body of a person or animal
stick - n. a cut or broken branch or twig
straight - adj. not having curves, bends, or angles
tall - adj. greater in height than the average person

______________________________________________________________

ອຸບປະກອນການຮຽນຟຣີ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom. In this lesson, you can use it to practice describing people.

ສຳລັບນາຍຄູ (For Teachers)

Lesson Plan - Lesson 15
Lesson Plan - Lesson 15

See the Lesson Plan for this lesson for ideas and more teaching resources. Send us an email if you have comments on this course or questions.

Grammar focus: Descriptive adjectives; Tag questions

Topics: Describing Differences and Similarities; Watching People

Learning Strategy: Access Information Sources

Speaking & Pronunciation Focus: Non-Verbal Expressions of Happiness; Rising and Falling Intonation in Tag Questions

______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

XS
SM
MD
LG