ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ບົດຮຽນທີ 10: ມາຢາມບ່ອນຢູ່ຂ້ອຍ


Let's Learn English (ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ) ເປັນບົດຮຽນແນວໃໝ່ສຳລັບ ຜູ້ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ. ພວກນາຍຄູສອນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ໄດ້ ອອກແບບບົດຮຽນນີ້ ສຳລັບພວກທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຈະດຳເນີນໄປ ເລື້ອຍໆເປັນເວລາ 52 ອາທິດ.

ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຈະມີບົດຮຽນໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊີວິດ ຂອງພວກຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນ. ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງຄຳແນະນຳໃນ ການເວົ້າ, ຄຳສັບ ແລະການຂຽນ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີບົດຝຶກຫັດທີ່ພິມໄດ້, ການຊັ່ງຊາ ແລະການວາງແຜນຮຽນ ສຳ ລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະນາຍຄູສອນອັງກິດ. ພວກເຮົາຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານ ຕິດ ຕາມບົດຮຽນປະຈຳອາທິດແລະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານກັບ ພວກເຮົາໂດຍຜ່ານທາງບົດຄວາມເຫັນແລະໂດຍທາງອີແມລ.

ໃຈຄວາມ (Summary)

Ashley is visiting Anna. She calls to find out how to go to Anna's apartment. Ashley learns about Anna's neighborhood.

Ashley ພວມມາຢາມ Anna. ລາວໂທລະສັບຫາເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ຈະມາຫ້ອງແຖວ ຂອງ Anna ແບບໃດ. Ashley ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸ້ມບ້ານຂອງ Anna.

ເວົ້າ (Speaking)

In this video, learn to say the new words. Learn to give directions to a place. You can also download the Activity Sheet and practice giving directions to a friend.

ອອກສຽງ (Pronunciation)

​In this video, you ​learn what it means when Americans make their voice go up after a sentence.

ສົນທະນາ (Conversation)

Anna: Hi! Today, my friend Ashley, is coming over. I am showing her my new apartment! Oh! That’s Ashley calling.

Anna: Hi Ashley!
Ashley: Hi Anna! I’m coming to your apartment. Where is your apartment?
Anna: My apartment is near the Columbia Heights Metro.
Ashley: It is near the Columbia Heights Metro?
Anna: Yes. Exit the Metro and turn right. Then at the bus station turn left. Then walk straight ahead.
Ashley: Okay. Exit Metro, turn right, turn left, then go straight ahead?
Anna: Yes. My apartment is near a coffee shop.
Ashley: Okay. See you soon!
Anna: Hi, Ashley.
Ashley: Anna, Which coffee shop? There are three coffee shops.
Anna: Okay, my apartment is across from a big department store.
Ashley: A big department store? Ah, I see it!
Anna: Okay! Bye, Ashley. See you soon!
Ashley: Okay. See you soon.
Anna: Ashley! Ashley! Ashley! Over here! It’s Anna! It’s Anna! Hi!
Anna: I love having my friends over. Come on!
Ashley: Great!

ຂຽນ (Writing)

How do you tell someone how to find your school? Or where you work? Try writing directions to a place near you. Send us an email or give us directions in the Comments section. Click on the image below to download the Activity Sheet and practice with a friend.

Activity Sheet - Lesson 10
Activity Sheet - Lesson 10

ຍຸດທະສາດການຮຽນ (Learning Strategy)

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective. The learning strategy for this lesson is Use Images. When we listen to directions, it helps to use an image in our mind or on a screen or paper to understand them better. Here is an example.

Marcos wants to go to his friend Lucia's house. He asks her to give him directions. As he listens, he draws a map on a piece of paper. Lucia says, "Turn right at the supermarket." Marcos draws a box with an 'S' on his map. He draws an arrow (=>) to the right. When he is walking to Lucia's house, he thinks of the map. He remembers the supermarket and the arrow. He turns right and finds Lucia's house.

How do you use images to understand and remember English? Write to us in the Comments section or send us an email. Teachers, see the Lesson Plan for more details on teaching this strategy.

ສອບຟັງ (Listening Quiz)

Desktop Computer: Click here to go directly to the Listening Quiz. Click on the button below if you are on a mobile device or our mobile site.

Lesson 10: Come Over to My Place

Lesson 10: Come Over to My Place

Start the Quiz to find out

______________________________________________________________

ຄຳສັບໃໝ່ (New Words)

ahead - adv. to or toward the place where someone is going
bus - n. a large vehicle that is used for carrying passengers especially along a particular route at particular times
coffee shop - n. a small restaurant that serves coffee and other drinks as well as simple foods
department store - n. a large store that has separate areas in which different kinds of products are sold
exit - v. to go out of a place
left - adj. located on the same side of your body as your heart
adv. to or toward the left
Metro - n. an underground railway system in some cities (also called subway)
right - adj. located on the side of your body that is away from your heart
station - n. place where buses, trains, etc., regularly stop so that passengers can get on and off
straight - adv. in a straight or direct way
then - adv. used to indicate what happened or happens next
turn - v. to cause your body or a part of your body to face a different direction
walk - v. to move with your legs at a speed that is slower than running

______________________________________________________________

ອຸບປະກອນການຮຽນຟຣີ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom. In this lesson, you can use it to practice a conversation about activities.

ສຳລັບນາຍຄູ (For Teachers)

Lesson Plan - Lesson 10
Lesson Plan - Lesson 10

See the Lesson Plan for this lesson for ideas and more teaching resources. Send us an email if you have comments on this course or questions.

Grammar focus: Locating places; Imperatives; There is /There are

Topics: Giving directions; Sequence of events with then

Learning Strategy: Use Images

Speaking & Pronunciation Focus: Giving simple directions; Using rising intonation to check understanding​

______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (2)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ
XS
SM
MD
LG