ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະກວດກາ ການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງໃກ້ຊິດ.


ລັດຖະບານລາວ ມີເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ລາວ ໃຫ້ມີບົດບາດ ໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ຈົນຮອດປີ 2020.

ສະມາຊິກເພດຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ
ລາວ ຈະກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ທ່ານນາງ ທັດສະດາ ແສງສຸລິຍາ ປະທານຄະນະສະມາຊິກເພດຍິງຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ລາວ ຊຸດທີ 8 ຖະແຫຼງວ່າ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້່ມແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ
ລາວ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ເພດຍິງຂັ້ນແຂວງ ລະເລັງໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດ
ທະນາ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນທົ່ວປະເທດ.

ທັງນີ້ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກການກວດກາໃນ 6 ດ້ານດ້ວຍກັນຄື ການລົບລ້າງທຸກການຈຳ
ແນກຕໍ່ຜູ້ຍິງ, ການກຳຈັດທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ການກຳ
ຈັດການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດທຸກຮູບແບບ, ການກຳຈັດທຸຸກການກະ
ທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງເຊັ່ນ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການບັງ
ຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານເປັນຕົ້ນ ການຕອບສະໜອງດ້ານບໍລິການທາງສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍການປົກປ້ອງ-ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ
ການຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍໃນ
ລະດັບການຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນສັງຄົມ.

ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ
ເພາະວ່າ ຍັງມີການຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນຍັງມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ຮັບຮູ້
ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳບຸນໜັກ ໄຊຍະນົນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ

"ກ່ຽວກັບກົດໝາຍນີ້ ພວກເຮົາກະພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າຈຳ
ນວນນຶ່ງກະບໍ່ທັນເຂົ້າໃນວ່າອັນໃດແມ່ນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຕໍ່ເດັກ ເພາະວ່າ
ບາງເທື່ອຢູ່ຊົນນະບົດບໍ່ຄືໃນເມືອງຄືເຮົາ ວຽກບາງອັນຊຶ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນລູກຊາວນາ
ກະແນ່ນອນລູກເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ດຳນາຫັ້ນແລະ ຄັນເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າອັນນັ້ນແມ່ນ
ພື້ນຖານການສ້າງອາຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະປ່ຽນອາຊີບຊາວນາ
ໃນອະນາຄົດ."

ທ່ານນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສະຫະພັນແມ່ນຍິງ ລາວ ຢືນຢັນວ່າເປົ້າ
ໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດພັນ
ກັບການພັດທະນາປະເທດ ຍັງໄດ້ແນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຢູ່ໃນວົງການພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຖິງປີ
2020 ກໍຄືການສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ລາວ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດບາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ
ທັງໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ແລະ
30 ເປີເຊັນຂອງຕຳແໜ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຕາມລຳດັບ.

ທາງດ້ານຄະນະກຳມາທິການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິດທິສະຕີ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ
ລາຍງານວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນລາວ ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາມີຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ
ຫຼາຍ ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນງານດ້ານເອກະສານ ແລະ ພິທີການ
ຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການດັດແທ້ລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງການເຄົາລົບຫຼັກ
ສາກົນວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍໃນປີ 2003 ຕາມດ້ວຍການບັງ
ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແມ່ຍິງໃນປີ 2004 ການປະ
ກາດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເພີ່ມບົດບາດທາງການເມືອງຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງ
ຕຳແໜ່ງທັງໝົດໃນປີ 2015 ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຕົວຢ່າງກໍຄືມີແມ່ຍິງບໍ່
ເຖິງ 3 ເປີເຊັນທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຢູ່ແຂວງເຊກອງໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (1)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG