ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print

ລັດຖະບານ ລາວ ຈະແກ້ໄຂ ກົດໝາຍ ດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຈັດເກັບ ພາສີອາກອນ


ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ໃນການຈັດເກັບ ພາສີອາກອນ.

ລັດຖະບານ ລາວ ຈະດັດແກ້, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການ
ຈັດເກັບພາສີກອາກອນໃຫ້ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະ
ບານມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຖາບັນການ
ເງິນສາກົນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ-ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ພາສີ
ອາກອນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການທັງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ໂດຍລັດຖະບານ ລາວ ກັບສະຖາບັນການເງິນສາກົນກໍໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ທົບທວນຢ່າງຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີອາກອນ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ
ສາກົນໃນປີ 2019 ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມດີ ຢືນຢັນວ່າ.

"ປັດຈຸບັນນີ້ ກະຊວງການເງິນກະກຳລັງສົມທົບກັບສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ເພື່ອ
ຄົ້ນຄວ້າທົບທວນຢ່າງຮອບດ້ານ ນະໂຍບາຍພາສີອາກອນ ເພື່ອນຳເອົາໄປສູ່ການ
ຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງອາກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນວ່າກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍໃໝ່ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກະຍັງສິເວົ້າເລື່ອງກົດໝາຍອາກອນສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ-ຊັບສິນ ອັນນີ້ຄິດວ່າໃນປີ 2019 ໄດ້ມີແຜນ
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບທາງສະແຫ່ງຊາດມາແລ້ວ."

ພ້ອມກັນນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼໃນການຈັດເກັບລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານ ກະ
ຊວງການເງິນຍັງໄດ້ກຳນົດ 10 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບັນດາພະນັກງານພາສີ ແລະ ພະນັກ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດອີກດ້ວຍ ກໍຄືຫ້າມສ້າງ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ມີມູນ
ຄວາມຈິງ, ຫ້າມສ້າງກຸ່ມກ້ອນປັ່ນປ່ວນ ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ, ຫ້າມສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອເຊື່ອງອຳການ
ກະທຳຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບພາສີ, ຫ້າມສ້າງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຖ່ວງດຶງແກ່ຍາວໃນການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອຫາຜົນປະ
ໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຫ້າມເປັນນາຍໜ້າ ຫຼື ທີ່ປຶກສາໃນດ້ານບັນຊີໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸ
ລະກິດ.

ທັງຍັງຫ້າມປອມແປງເອກະສານ, ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ໃບຮັບເງິນຕ່າງໆ ເພື່ອສະແຫວງ
ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຫ້າມຍັກຍອກສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນຂອງລັດ, ຫ້າມສວຍໃຊ້
ໜ້າທີ່ເພື່ອຕົກລົງ, ປ້ອງແປງສັນຍາສຳປະທານ ຫຼື ນິຕິກຳທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ, ຫ້າມປະ
ຕິເສດຕໍ່ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການມອບໝາຍໜ້າທີ່-ຊັບຊ້ອນວຽກງານ ແລະ
ຫ້າມເລືອກວຽກອີກດ້ວຍ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນຕ່າງໆ ຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້
ການຮົ່ວໄຫຼດ້ານລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນ
ການຮົ່ວໄຫຼຈາກຂັ້ນຕອນໃນການປະເມີນພາສີ ແລະ ການປັບໄໝໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້
ເສຍພາສີອາກອນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍນັ້ນ ຍັງເປັນຂັ້ນ
ຕອນທີ່ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາພະນັກງານບໍ່ໄດ້ສົ່ງມອບລາຍຮັບໃຫ້ລັດ
ນັ້ນເອງ.

ໂດຍການກວດກາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ກວດ
ພົບການທຸຈະລິດ ແລະ ການຍັກຍອກເອົາງົບປະມານ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດໂດຍ
ບັນດາພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ໄປຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຕື້ກີບ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ 90 ກວ່າລ້ານໂດລາ ແລະ 40 ກວ່າລ້ານບາດ. ສ່ວນອົງການເພື່ອ
ຄວາມໂປ່ງໄສສາກົນ ຫຼື Transparency International ທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງນັກທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ 176 ປະເທດທົ່ວ
ໂລກ ກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ ລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ 123 ໃນປີ 2016 ທີ່ເລື່ອນອັນດັບດີຂຶ້ນຈາກ
139 ໃນປີ 2015 ເພາະເຫັນວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ຢ່າງຈິງຈັງ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ສຳ
ປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດລາຍໃໝ່ຢ່າງສິ້ນເຊີງເປັນຕົ້ນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ (2)

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັດແລ້ວ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG