ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໑໘ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

Nurse Practitioner ເທ​ບທາຣາ​ ພົນ​ເສນາ ​


ວັນ​ຮັບປຣິນຍາ​ໂທຂອງ ​ເທບ​ທາຣາກັບ​ແມ ດຣ. ລະອຽດ ​ພົນ​ເສນາ
ວັນ​ຮັບປຣິນຍາ​ໂທຂອງ ​ເທບ​ທາຣາກັບ​ແມ ດຣ. ລະອຽດ ​ພົນ​ເສນາ

“ການສຶກສາຄືແສງສອງຊທາງໄປສູອານາຄົດທກາວໜາ​ແລະ​ສົດ​ໃສ” ຄໍາສງສອນ​
ຄຳ​ນ ພ​ແມ​ທຸກໆ​ທານ​ແະ ​ເພນ​ໄດ​ສອນ​ສງ​ພວກ​ລູກ​ານຢູ​ສະ​ເໝີ​. ນັກ​ສຶກສາ​ປຣິນ​ຍາ​
ໂທ ເທ​ບທາຣາ​ ພົນ​ເສນາ​ຫຼື​ນຸຍ ຜູ​ຊງ​ຫາ​ກໍ​ຈົບ​ການ​ສຶກສາ​ດານ​ພະຍາບານ ທັງ​ເທ​ບທາຣາ​ ​
ແລະ​ຍາ​ນາ​ດອກ​ເຕີ ລະອຽດ ພົນ​ເສນາ ​ໄດ​ເຂາ​ມາ​ຢຽມຢາມ​ແລະ​ໃຫ VOA ສຳພາດ
ກຽວກັບເບອງຫຼັງຄວາມເປັນມາ, ການສຶກສາ, ປະສົບການແລະໂຄງການໃນອານາຄົດ
ຂອງຜູກຽວ. ຂໍເຊີນເຂາຮັບຟັງການສຳພາດໄດນະບັດນີ້:

/ສຽງ/

ໜາທສຳຄັນອັນນງ ຂອງພແມຜູປົກຄອງທຈຳເປັນຢາງຍງຕການສຶກສາຂອງບຸດານ
ກໍຄື ການໃຫຄວາມຮັກແລະເອົາໃຈໃສ ໂອລົມສົນທະນາກັບລູກໆແລະແນະນຳໄປ
ໃນທາງທດີແລະຖືກຕອງ ດງດອກ​ເຕີ ລະອຽດ ໄດອະທິບາຍເຖິງປະສົບການທປະຕິບັດ
ຕລູກ ເພອໃຫໄດສຶກສາຮຮຽນສູງໆ ຊງດອກ​ເຕີ ລະອຽດກາວວາ

/ສຽງ/

Nurse Practitioner ເທ​ບທາຣາ​ ພົນ​ເສນາ ​
Nurse Practitioner ເທ​ບທາຣາ​ ພົນ​ເສນາ ​

ວິຊາທເທບທາຣາສຶກສານຖືວາ
ສຳຄັນ​ເພາະເປັນການສຶກສາ
ປຣິນຍາໂທຂອງພະຍາບານ
ທມີຄວາມສາມາດສງຢາ
ທຽບເທາກັບ ທານໝໍຢາໄດ
ແຕໃຊເວລາສຶກສາເຫຼາຮຽນ
ນອຍກ່ວາ. ປະຈຸບັນນ
ເທບທາຣາໄດເລມເຮັດວຽກ
ທລາວມັກແລວ​ ແຕກໍຍັງຄິດ
ຢາກຈະສຶກສາຕໃຫສູງຈົນ
ເຖິງຂນ ດອກເຕີໄປເລີຍ
ເພອນຳເອົາຄວາມຮູຄວາມສາມາດໄປຊອຍພັດທະນາທາງດານການແພດແລະການສາທາ
ລະນະສຸກໃນລາວ ຊງຍັງຂາດແຄນຢູາຍ ແລະທັງສອງໄດກາວກັບສະລຸບດງນ:

/ສຽງ/

ນາງສາວເທບທາຣາ ພົນເສນາ ເປັນລູກສາວຂອງທານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ພອນເທບ ຜູແທນແຂວງຈຳປາສັກແລະທານນາງ ດຣ. ລະອຽດ ພົນເສນາ ຊງປະຈຸບັນນນາງສາວເທບທາຣາອາໄສຢູ ລັດ Seattle, Washington.

ກະລຸນາຟັງການສຳພາດໄດໂດຍຄລິກຮູບ Headphone ຢູຂວາມືຂາງເທິງນ.

XS
SM
MD
LG