ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອາທິດ, ໑໖ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

ຊາວໄນຈີເຣຍປະທ້ວງ ການຢຸດເຊົາເກື້ອກຸນ ຄ່ານໍ້າມັນ​ (ເບິ່ງສະໄລ໌ໂຊ)


ຊາວໄນຈີ​ເຣຍ ຍືນ​ລຽງ​ແຖວ​ເພອ​ຊ​ຂອງ​ກັກ​ຕຸ​ນ​ໄວ.
ຊາວໄນຈີ​ເຣຍ ຍືນ​ລຽງ​ແຖວ​ເພອ​ຊ​ຂອງ​ກັກ​ຕຸ​ນ​ໄວ.

ຊາວໄນຈີເຣຍບໍ່ພໍໃຈນໍາການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທໄດຍຸຕິການຈາຍເງິນ ເກື້ອກຸນ
ຄານມັນນັ້ນ ໄດ້ພາກັນທໍາການນັດຢຸດງານປະທວງທົ່ວປະເທດນງອາທິດຫຼັງຈາກທ​ມີ
ການຂຶ້ນຄານມັນແລະຄາເຂາປາອາຫານຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ພວກປະທວງໄດພາກັນໂຮມຊຸມນຸມກັນໃນາຍເມືອງໃນໄນຈິເຣຍໃນວັນຈັນມນໂຮມທັງ
ນະຄອນພານິດ Lagos ທວາງເປາໃນມື້ນີ້​ ນອກຈາກພວກປະທວງນນ.

ພວກສະຫະພັນກຳມະບານທສໍາຄັນໆໃນປະເທດນນ ໄດຮຽກຮອງໃຫມີການນັດຢຸດງານ
ປະທວງນີ້ ຫລັງຈາກມີການປະທ້ວງຂະໜາດນ້ອຍເກີດຂຶ້ນ ຕາມຫົວເມືອງຕາງໆໃນອາທິດ
ທແລວນີ້.

ມີຜູຄົນຢືນລຽນແຖວຍາວຢຽດ ຢູ່ຕາມຕະຫລາດແຫ່ງຕ່າງໆແລະປນມັນ ໃນວັນອາທິດ
ວານນ ເພອຊື້ເອົາເຂົ້າປາອາຫານແລະນໍ້າມັນໄປກັກຕຸນໄວ ກອນການປະທວງທຈະມີຂນນນ.

ເບິ່ງສະໄລ໌ໂຊຂອງການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ

ລາຄານມັນໃນໄນຈີເຣຍນນ ແມນໄດຖີບຕົວສູງຂນຈາກ $.40 ເປັນ $.80 ຕໍ່ລິດ ຫຼັງ
ຈາກທທາງລັດຖະບານໄດຍົກເລີກການເກື້ອກຸນ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນ ມັງກອນນີ້. ການຕັດການ
ເກື້ອກຸນດງກາວນນ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າໃຊຈາຍ ໃນການຂົນສງແພງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດ
ທີ່ປະຊາກອນສວນໃຫຍມີລາຍຮັບບໍ່ຮອດ $2 ຕມ.

ໃນກອງສຸກເສີນໃນວັນອາທິດວານນ ພວກຜູ້ແທນສະພາຕໄນຈີເຣຍ ໄດລົງມະຕິ ຮຽກຮອງ
ໃຫລັດຖະບານນໍາເອົາການເກື້ອກຸນນໍ້າມັນກັບຄືນມາ ຊງໄດພາ ໃຫປະເທດຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນ
ເປັນຈໍານວນຮອດ 8 ພັນລານໂດລານັ້ນ.

XS
SM
MD
LG