ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພຸດ, ໒໔ ເມສາ ໒໐໒໔

ບົດຮຽນ ທີ 14: ເປັນຈັ່ງໃດລະອັນນີ້?


Let's Learn English Lesson 14: How About This?
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Let's Learn English (ມາຮຽນອັງກິດນຳກັນ) ເປັນບົດຮຽນແນວໃໝ່ ສຳລັບຜູ້ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ. ພວກນາຍຄູສອນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ໄດ້ອອກແບບບົດຮຽນນີ້ ສຳລັບພວກທີ່ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່. ບົດຮຽນຈະດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆເປັນເວລາ 52 ອາທິດ.

ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຈະມີບົດຮຽນໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຊີວິດຂອງພວກຊາວໜຸ່ມອາເມຣິກັນ. ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮວມທັງຄຳແນະນຳ ໃນການເວົ້າ, ຄຳສັບ ແລະການຂຽນ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີບົດຝຶກຫັດທີ່ພິມໄດ້, ການຊັ່ງຊາ ແລະການວາງແຜນຮຽນສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະນາຍຄູສອນອັງກິດ. ພວກເຮົາຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມບົດຮຽນປະຈຳ ອາທິດ ແລະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານທາງບົດຄວາມເຫັນແລະໂດຍທາງອີແມລ.

ໃຈຄວາມ (Summary)

Anna is going to the theater with her friends. She does not know what to wear. She looks in a magazine to get help and gets a surprise.

Anna ຈະໄປໂຮງລະຄອນກັບໝູ່. ລາວບໍ່ຮູ້ວ່າຈະນຸ່ງຫຍັງ. ລາວໄດ້ເບິ່ງວາລະສານ ເພື່ອຊ່ວຍລາວ ໃນການຕັດສິນໃຈ ເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງ.

ເວົ້າ (Speaking)

In this video, learn to say the new words. Learn two ways to make a suggestion. You can also download the Activity Sheet and practice talking about clothes with a friend.

Let's Learn English Lesson 14 Speaking Practice
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:39 0:00

ອອກສຽງ (Pronunciation)

​In this video, you ​learn about describing clothing with color words.

Let's Learn English Lesson 14 Pronunciation Practice
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:24 0:00

ສົນທະນາ (Conversation)


Anna: Hi, there! In Washington, D.C. people do many things in the evening. They go listen to music. They eat at a restaurant. They go to the theater.
Anna: Tonight I am going to the theater with my friends. But I don’t know what clothes to wear. Maybe this magazine can help.
Anna: Her clothes are beautiful! I really want a friend like her to help me.
Anna: Who are you?
Genie: I am Genie! You want help. I am here to help you find the right clothes!
Anna: Awesome! How about jeans and a t-shirt?
Genie: No! Jeans and a t-shirt are too casual. How about something more formal?
Anna: Sure!
Anna: Wow! Genie, this dress is beautiful. But it’s not the right size. It’s too small.
Genie: Yes, it is too small. But green looks great on you.
Anna: Thanks.
Genie: Take off the green dress. Let’s try a green shirt and a skirt.
Anna: Oh, Genie! This green shirt is too large and this orange skirt is too orange.
Genie: Yes, the right size for you is medium. Let’s try again.
Anna: Oh, I don’t like this outfit.
Genie: No. That does not match.
Anna: Nothing.
Anna: These clothes are formal: a suit jacket, a dress shirt and a tie! They look great!
Genie: Those clothes look great … for a man! Something is wrong.
Anna: Let me see.
Anna: There. Now try.
Genie: Oh. Thanks! Now these clothes look great on you!
Anna: They do! Um, Genie, can you put on a gold belt?
Genie: Sure!
Genie: That looks great.
Anna: Can you put on a jacket?
Genie: Why not?
Anna: I love the jacket! How about a hat?
Genie: Why not?
Genie: Mm, take off the hat. That’s better.
Anna: Genie, these clothes look and feel great! Let’s go to the theater!
Genie: Sorry, Anna. I have to help other friends. Go to the magazine if you want me to help again.
Anna: Thanks, Genie. Sure thing. Goodbye!
Genie: Goodbye!
Anna: There are many places in DC to go for a great evening out! And it’s nice to have a friend to help me look my best. Until next time! Bye!

ຂຽນ (Writing)

What do you like to wear to go out in the evening? What are you wearing today? Send us an email ​about your clothes and their colors and sizes or write in the Comments section. Click on the image below to download the Activity Sheet and practice with a friend.

Activity Sheet Lesson 14
Activity Sheet Lesson 14

ຍຸດທະສາດການຮຽນ (Learning Strategy)

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective.

The learning strategy for this lesson is Personalize. Learning English is easier when you think about how what you learn relates to yourself. Here is an example.

Meilin is learning about clothing words. She looks at her own clothes and says to herself, "My sweater is green. I am wearing blue jeans." Meilin looks at her English lesson. She sees a photo of a woman in black jeans. She says to her classmate, "I don't like black jeans. Do you?" Meilin is using the strategy "personalize" because she is speaking English to tell about herself and her own likes or dislikes. Tomorrow she will remember the words better, because she is thinking about herself when she says them.

How do you personalize in studying English? Write to us in the Comments section or send us an email. Teachers, see the Lesson Plan for more details on teaching this strategy.

ສອບຟັງ (Listening Quiz)

Desktop Computer: Click here to go directly to the Listening Quiz. Click on the button below if you are on a mobile device or our mobile site.

Let's Learn English Lesson 14 - Listening Quiz

Let's Learn English Lesson 14 - Listening Quiz

Start the Quiz to find out

​______________________________________________________________

ຄຳສັບໃໝ່ (New Words)

casual - adj. designed for or permitting ordinary dress, behavior, etc
clothes - n. the things that people wear to cover their bodies and that are usually made from cloth
formal - adj. requiring or using serious and proper clothes and manners
large - adj. great in size or amount
magazine - n. a type of thin book with a paper cover that contains stories, essays, pictures, etc.
man - n. an adult male human being
match v.to be suited to (someone or something); to go well with (someone or something)
medium - n. something that is sold in a medium size; something that is the middle size when compared with things that are larger and smaller
music - n. sounds that are sung by voices or played on musical instruments
nothing -pron. not anything; not a thing
outfit - n. a set of clothes that are worn together
put on - phrasal verb to dress yourself in (clothing)
restaurant - n. a place where you can buy and eat a meal
size - n. one of a series of standard measurements in which clothing, shoes, etc., are made
take off - phrasal verb to remove (something)
theater - n. a building where plays, shows, etc., are performed on a stage
too - adv. usually used at the end of a sentence or clause; in addition; also
wearv. to use or have (something) as clothing; to have (a shirt, pants, etc.) over part of your body

______________________________________________________________

ອຸບປະກອນການຮຽນຟຣີ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom. In this lesson, you can use it to practice a conversation about activities.

ສຳລັບນາຍຄູ (For Teachers)

Lesson 14 Lesson Plan
Lesson 14 Lesson Plan

See the Lesson Plan for this lesson for ideas and more teaching resources. Send us an email if you have comments on this course or questions.

Grammar focus: Position of adjectives before nouns; use of two phrasal verbs: put on and take off

Topics: Describing clothing colors and sizes; making a suggestion and giving compliments

Learning Strategy: Personalize

Speaking & Pronunciation Focus: Making a suggestion; using color adjectives with nouns

______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

XS
SM
MD
LG