ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໑໗ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ


ໄຊຄຳ ມະນີລະສິດ ຕົວແທນຈາກລາວ ຄົນທີ 2 ຈາກຊາຍ
ໄຊຄຳ ມະນີລະສິດ ຕົວແທນຈາກລາວ ຄົນທີ 2 ຈາກຊາຍ

ລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນມື້ນີ້ ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບຊ່າງພາບ ໄຊຄຳ ມະນີລະສິດ ທີ່ນໍາຜົນງານ ຂອງການສະສົມພາບຖ່າຍ ກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດຂອງຊາວລາວ ໄປຮ່ວມສະແດງ ໃນເທດສະການ The First Culture and Art Festival Communities ທີ່ປະເທດຈີນ ຊຶ່ງວັນນະສອນມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.

ວິຖີຊີວິດ​ຂອງ​ຊາວ​ລາວ​ທ​ຖອດມາ​ຈາກ​ຊີວິດ​ຈິງ​ສູ​ພາບ​ຖ່າ​ຍທ​ສວຍ​ສົດ​ງົດ​ງາມ​ຢາງ
ປະ​ທັບໃຈ​ ໄດ​ຖືກນຳ​ໄປສະ​ແດງ​ໃນ​ເທດສະການ​ວັດທະ​ນະ​ທຳ​ແລະ​ສິນລະປະຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ
ຫຼື The First Culture and Arts Festival Communities ຂອງ​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​
ທ​ຮວມແມ​ນຂອງ ສາຍ​ດຽວ​ກັນ ​ໃນເດືອນ​ທັນວາ ທາ​ຍປີ 2011 ຜານ​ມາ​ນ
ຊງ​ຊາງ​ພາບອິດ​ສະລະ ໄຊຄຳ ມະນີ​ລະໄຊ ​ໄດ​ເລາ​ໃຫ​ຟັງ​ເຖິງ​ການ​ທ​ຖືກ​ເລືອກ
ເຂາ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ ສປປລາວ ຈາກ​ວງ​ພະ​ບາງ​ ດງ​ບົດ​ສຳພາດ​ຜານ​ທາງ​ໂທລະ
ສັບ ດງ​ຕ​ໄປ​ນ:

/ສຽງ/

ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ
ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ
ໄຊຄຳ ມະນີ​ລະໄຊ ເປັນ​ເດັກ​ໜຸມ
ທ​ເຕີບ​ໂຕ​ມາຕາມ​ຊົນນະບົດ​ເຂດ
ນອກວງ​ພະ​ບາງ ທ​ລຳບາກ​
ຈງ​ມາ​ອາ​ໄສ​ບວດຮຽນແລະ​
ໃນ​ທ​ສຸດ​ ກໍ​ມາ​ຢູ​ກັບອາຍ​ເຂີຍ ​
ຊງ​ເພນໄດ​ຖ່າຍ​ທອດວິທີຖ່າ​ຍ
ພາບ​ໃຫ້ ຈົນ​ມາ​ເອົາ​ດີເປັນ
ຊາງພາບ​ຕາມ​ສະຖານ​ທ​
ທອງ​ທຽວຕາງໆ​ໃນ​ນະຄອນ
ວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພອ​ຫາເງິນ
ສງ​ເສຍຕົວ​ເອງ​ຈົນຮຽນຈົບ
ມັດ​ຖະຍົມສຶກສາ ຊຶ່ງ​ໄຊ​ຄຳ​
ເລາໃຫ​ຟັງ​ວາ:​

/ສຽງ/

ໄຊຄຳ ມະນີ​ລະສິດ ຍັງ​ເລາ​ໃຫ​ຟັງ​ຕມ​ວາ ​ຍອນ​ຕົວ​ເອງ​ເຄີຍລຳບາກ​ມາ​ກອນ ​ຈງ​ໄດ​ເຂາ​ໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສູ​ສຶກອົດ​ຢາກ​ທ​ຕອງ​ອົດທົນ​ແລະ​ສູ​ຊົນ ​ເພອ​ໃຫ​ໄດ​ມາ​ຮອດ​ວັນນ ຊງ​ນນກໍ​ບ​ແມນ​ຂອງ​ງາຍ ພົບ​ອຸບປະສັກ​ທຸກ​ຮູບ​ແບບ​ ຖືກຕມ ຖືກ​ອກລວງ​ໃຫ​ຖາຍຮູບ​ແລວ​ພໍ​ໄປ​ສງງານ​ກັບ​ຫາຍ​ຈອຍ​ ບາງ​ຄງ​ບ​ມີເງິນຮອດຊເຂາ​ກິນ​ຊ ເພາະສະ​ນນ ​ໄຊ​ຄຳ​ ຈງຊາບ​ຊງ​ເຖິງຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ກະລຸນາ​ທ​ມີ​ຄົນ​ດູ​ຕົນ​ສົງສານແລະ​ສິດສອນ​ໃຫ​ຜູກຽວ​ຈົນ​ໄດ​ດິບ​ໄດ​ດີ​ມາ​ຮອດ​ມນ


ເພາະສະ​ນນ ລາວ​ຈງ​ຂໍ​ຖາຍ​ທອດ​ຄວາມ​ຮູ​ທ​ໄດ​ຮຮຽນ​ມານນ ​ສິດສອນ​ໃຫ້
ຄົນ​ອນ​ຕ​ໆໄປຖາ​ຜູ​ໃດ​ທ​ມີ​ໃຈ​ຮັກ​ໃນ​ສິນລະປະການ​ຖາຍ​ພາບ​ແລະ​ຖາຍ​ທຳຮູບ
ເງົາ ກໍ​ຕິດ​ຕ​ເຂາ​ມາ​ຫາ ໄຊຄຳ ໄດ ຊງ​ລາວ​ກາວ​ສະບ​ແລະ​ຝາກໄວ​ດງ​ນ:

ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ
ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ

“ຮູສຶກ​ວາ​ດີ​ໃຈ​າຍ ເປັນ
ສວນ​ນງທີ່ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ເອງ
ໃຊ​ເວລາ​ຈາກຈຸດ​ນນ​ຈົນ
ຮອດ​ຈຸດ​ນ ​ກໍ​ບ​ແມນ​
ເພື່ອ​ຕົວ​ເອງ ​ເພື່ອ​ປະ​ເທດ
ຊາດ ​ເພອ​ໜາ​ຕາ​ຂອງ
ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ເພອ​ໝົດ​ທຸກ
ຄົນ​ເນາະ ກະ​ເປັນ​ຕົວຢາງ​
ນຶ່ງ​ໃຫ້ຄົນ​ອື່ນ. ສົມມຸດ​ວ່າ​
ຄົນ​ອື່ນ​ຢາກ​ຈະ​ມາ​ເປັນ​ຊ່າງ​
ພາບ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ປຶກ
ສາ​ແລະ​ແລກປຽນຄວາມ
ຮູ​ໄດ ຍິນ​ດີ​ຊ່ອຍ ກະ​ບໍ່
ຖື​ວ່າ​ເກັບ​ເງິນ​ນຳ​ຫຼື​ເອົາ​ເງິນ​
ນຳ ​ແມ​ນກະທງວາ​
ເປັນ​ເລອງ​ຖາຍຮູບ​ບ
ຕັດ​ຕ​ວິດີໂອບ ເລອງ
ເຮັດ documentaryບ
ສະຫຼັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ທຕົນເອງ
ນ​ເນາະ ຕົນ​ເອງ​ສາມາດ
ສອນ​ໃຫ​ຄົນ​ອນ​ໄດ​ເນາະ
ຍ້ອນ​ຫຍັງຍ້ອນ​ວ່າ ຕົນ​ເອງເຄີຍຢູ່​ບ້ານນອກ​ເນາະ ເຄີຍ​ທຸກ​ຍາກແລວ ບ​ມີ​ອິຫຍັງ
ລຳ​ບາກກ່ວາອີກແລ້ວ ຄົນ​ອນກະຊິ​ຄື​ເຮົາ ເຮົາ​ມາ​ຮອດ​ຈຸດ​ນ​ແລວ ບ​ແມນ​ເຖິງ​ຂນ​ວາ​
ສະບາຍ​ເນາະ ກະ​ຍັງ​ທຸກ​ຢູ​ແຕ​ວາ ກະ​ຍັງ​ດີກ​ວາ​ຄົນ​ທໂອກາດດອຍ​ກວາ​ເຮົາ
ຊອຍ​ເຂົາ​ເຈາ​ແບບ​ຈັງ​ຊ​ເະ.”

ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ
ຊ່າງພາບ ໄຊຄໍາ ມະນີລະສິດ ໄປສະແດງຜົນງານ ພາບຖ່າຍ ທີ່ປະເທດຈີນ
ນັ້ນ​ແມນ​ເລອງ​ລາວ​ຂອງຊາງພາບ
ອິດ​ສະລະ ໄຊຄຳ ມະນີ​ລະໄຊ
ທ​ໄດ​ມີ​ຜົນງານໄປ​ຮ່ວມ​ສະ​
ແດງໃນ​ເທດສະການ​ທ​ປະ​
ເທດ​ຈີນ​ ​ແລະ​ວັນ​ພະຫັດ​ໜາ
ລາຍການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​
ແດນ​ຂອງ VOA ຈະ​ແນະນຳ
ໃຫ້ທາ​ນຜູ​ຟັງ​ໄດຮູຈັກ​ກັບນັກ​
ຂວັດໄມ້ຝືມື​ ຕິດ​ອັນ​ດັບຕົ້ນໆ​
ຂອງ​ການ​ປະ​ກວດ Royal
Academy
ທ​ມີ​ລູກ​ຄາ​ທ​ເປັນ​ຄົນດັງລະດັບ​ໂລກ​ນັ້ນ​ ແລະ​ວາ​ຜູ​ນນຈະ​ເປັນ​ໃຜ
ໂປດ​ຄອຍ​ຕິດຕາມຮັບ​ຟັງ ​ຫາມພາດ​.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານໃດ ມີບັນຫາໃນການອ່ານລາຍງານເລື່ອງນີ້ ກະລຸນາແຈ້ງ
ໃຫ້ພວກເຮົາຊາບດ້ວຍ.

XS
SM
MD
LG