ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ການເສດຖະກິດຂອງຈີນ ຈະຂະຫຍາຍໂຕຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ


ທ່ານເຫວີນ ເຈ້ຍບາວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ກ່າວຄໍາປາໄສ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຫລວງປະຈໍາປີຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ໃນກຸງປັກກິ່ງ, ວັນທີ 5 ມີນາ 2011.

ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ຈີນ ທານ​​ເຫວີ​ນ ​ເຈຍ​ບາ​ວ ກາວ​ວາ ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຈີນ​ກຳລັງ​ຢູ​ໃນ​ເສນ​ທາງ​ ມຸງໜາໄປ​ສູການ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ ຕມອີກ​ຫາ​ປີ. ພອມ​ດຽວ​ກັນນ ທານ​ໄດ​ເນນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ທ​ຈະ​ຕອງ​ເຮັດ​ໃຫ​ປະຊາຊົນຈີນ​ທຸກ​ຖວນ​ໜາ ​ໄດ​ຮັບ​ສວນ​ແບງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີ​ນກາວໜາ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ນນໂດຍ​ ການອັດຊອງ​ຫວາງ​ລະຫວາງ​ຄົນ​ຮງ​ແລະ​ຄົນ​ທຸກ. ຜູ​ນຳຈີນ​ໄດ​​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜນ​ເສດຖະກິດຂອງ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທານ ​ໃນການ​ຖະ​ແຫລ​ງ​ໃນ​ວາລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຫງ​ຊາດ​ຈີນ ທ​ຄາຍຄືກັນ​ກັບ​ຄຳ​ປາ​​ໄສກຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາ​ມາ​ນນ ​ໃນ​ວັນ​​ເສົາແລ້ວ​ນີ້. ສິງມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕ​ໄປ

ໃນ​ທາມກາງ​ພິທີ​ອັນ​ສະງາ​ຜາ​ເຜີຍຢູ​ທາງ​ໃນ​ຫອງ​ໂຖງ
ອັນກວາງ​ໃຫຍ​ຂອງ​ສາລາ​ປະຊາຊົນໃນ​ໃຈກາງ​ນະຄອນ
ຫລວງປັກກງ​ນນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຫວີ​ນ ​ເຈຍ​ບາ​ວ
ໄດ​ກາວຄໍາ​ປາ​ໄສທເຄງ​ຂຶມກຽວ​ກັບ​ສງ​ທ້າທາຍຕ່າງໆ
ທາງດານສັງຄົມແລະ​ເສດຖະກິດທປະເຊີນໜາປະ​ເທດ
ຊາດ​ຢູ​ໃນ​ເວລາ​ນ.

"ທານ​ເຫວີ​ນ ​ເຈຍ​ບາ​ວ​ເວາ​ວາ ປະ​ເທດ​ຈີນ​ກຳລັງ​ຢູ​ໃນ​ເສນ​ທາງມຸງໜາໄປ​ສູ ການຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ທາງ​ດານ​ເສດຖະກິດ​ຢາງ​ແຂງ​ແຮງ ຕມ​ອີກ​ຫາ​ປີ ​ໃນ​ອັດຕາ​ປະມານ 7% ​ແຕ​ທານ​ກາວ​ຕ​ໄປ​ວາ ສະພາວະ​ເງິນ​ເຟ​ແລະ​ການ​ສ​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ກຳລັງ​ຂມຂູ​ຕ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາ​ງສັງຄົມ ​ແລະ​ຕອງ​ໄດ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ."

ສະພາວະ​ເງິນ​ເຟ​ໄດ​ເປັນຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ມາ​ໄດ​ໄລຍະ​ນງ​ແລວ. ປະຊາຊົນ​ຈີນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ສາມັນ ຫລາຍໆ​ລານ​ຄົນ ​ໃຊ​ຈາຍ​ເຄງນງ​ຂອງລາຍ​ໄດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈາ ໃນ​ການ​ຊ​ເຂາປາ​ອາຫານ ທ​ມີ​ລາຄາ​ແພງ​ຂນ​ນັບ​ມ.

ເງິນ​ເຟ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ເວລາ​ນ ​ແມນ​ປະ​ເມິນ​ກັນ​ວາ ຢູ​ໃນ​ອັດຕາ​ເກືອບ​ຮອດ 5% ຊງ​ນັກ​ເສດ ຖະສາດ​ບາງ​ຄົນ​ກາວ​ວາ ຍັງ​ບ​ຮອດ​ຂີດ​ສູງ​ສຸດ​ເທອ ​ເຖິງ​ແມນ​ທາງ​ທະນາຄານ​ກາງ​ໄດ​ຂນ​ ອັດຕາ​ດອກ​ເບ​ຍ​ເງິນ​ກູ​ເຖິງ 3 ຄງ​ເມອ​ບ​ນານ​ມາ​ນ ​ເພອ​ຖວງ​ດຶງ​ບ​ໃຫ​ເສດຖະກິດ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ ກໍ​ຕາມ​.

ພອມ​ດຽວ​ກັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ​ໄດ​ໃຫ​ຄຳ​ໝນ​ສັນຍາ ທ​ຈະ​ອັດ​ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ລະຫວາງ​ຄວາມ​ຮງມີ ​ແລະ​ແກ​ໄຂ​ອັນ​ທ​ທານ​ບັນ​ລະ​ຍາຍວາ ​ເປັນ​ການ​ພັດທະນາ​ທາງ​ເສດຖະກິດທ​ບ​ສະ​ໝສະ​ເໝີ​ນນ. ທານ​ເຫວີນ ​ເຈຍ​ບາ​ວ​ເວາວາ ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທານ​ຈະ​ພະຍາຍາມ​ກະ​ຕຸນ​ຄວາມ​ຮຽກຮອງ​ຕອງການ​ສິນຄາ​ຢູ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ການ​ເພມ​ເງິນ​ເກອ​ກຸນ​ໃຫ​ແກ​ພວກ​ຊາວ​ໄຮ​ຊາວນາ ​ແລະ​ພວກທຸກ​ຍາກ​ຢູ​ໃນ​ເຂດ​ຫົວ​ເມືອງ.

ມີ​ປະຊາຊົນ​ຈີນຫລາຍ​ຮອຍ​ລານ​ຄົນ ທ​ບ​ໄດຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີ​ນ ຮຸງ​ເຮືອງ​ດານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຈີນນນ ຊຶ່ງກ​ໃຫ​ເກີດ​ຄວາມ​ບພໍ​ໃຈ​ໃນ​ໝູ​ປະຊາຊົນພວກ​ນ ກຽວ​ກັບ​ອັນ​ທ​ເຂົາ​ເຈາ​ເຫັນ​ວາ​ເປັນຄວາມ​ບ​ກ​ເກງ​ກັນ​ທາງ​ດານ​ເສດຖະກິດ ຕະຫລອດ​ທັງ​ບັນຫາອນ​ໆ ອີກ ​ເປັນ​ຕນ​ວາ ການ​ສ​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ຂອງ​ເຈາ​ໜາ​ທກຳມະສິດ​ໃນ​ທ​ດິນ ​ແລະ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ໃນ​ສງ​ແວດ​ລອມ.

ທານ​ເຫວີ​ນ ​ເຈຍ​ບາ​ວ ກໍ​ໄດ​ກາວ​ເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ເຫລາ​ນ​ເຊນ​ກັນ.

."ທານ​ເຫວີ​ນ​ເວາ​ວາ ລັດຖະບານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລື້ອງ​ການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ​ເປັນ​ເຂັມທິດ ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ ການ​ພັດທະ ນາ ​ແລະສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ​ໃສ່​ກັນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ຄະນະ​ນໍາພາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ປະຊາຊົນ​ມີ​ຄວາມ​ພໍ​ອົກ​ພໍ​ໃຈ​ນໍາ​ຊີວິດ​ແລະ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ສັງຄົມ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ງົບ​ສຸກ​ແລະ​ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ມີ​ສັນຕິ ພາບ​ອັນ​ຍາວ​ນານ ​ແລະ​ມີ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ."

ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງ​ສັງຄົມ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນເລື້ອງ ທີ່​ລັດຖະບານ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງວົນ​ນໍາ
ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້ ທ່າມກາງ​ສະພາບ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນທີ່​ກໍາລັງ​ແຜ່​ລາມ
ໄປ​ທົ່ວ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ. ບັນດາ​ສື່​ຂອງ​ລັດໄດ້​ກ່າວ​ເຕືອນ​ປະຊາຊົນເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ
ມາ​ນີ້ ຕໍ່​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄໍາຮຽກຮ້ອງ​ ໃຫ້​ເຮັດ​ຕາມ​ແບບຢ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ປະຊາທິປະ
ໄຕ ​ໃນ​ພາກ​ຕາເວັນ​ອອກ​ກາງ​ນັ້ນ.

ທາງ​ການ​ຈີນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກໍາລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ອອກ​ຍາມ​ປ້ອງ​ກັນ ​ເປັນ​ຈໍານວນ​ຫລວງ
ຫລາຍ ຢູ່​ຕາ​ມຫລັກ​ເມືອງ​ຕ່າງໆໃນ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ໆ ທີ່ພວກ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ໄດ້
ລະບຸ​ອອກ​ມາ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັທ ວ່າຈະ​ເປັນຈຸດ​ບ່ອນ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ປະ​ທ້ວງນັ້ນ.

XS
SM
MD
LG