ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

We Have a Dog and a Cat


Functioning in Business, FIB 10E-5

Saly: Lao Opening

FIB Opening

Saly: ມື້​ນີ້​ກ່ອນ​ເຮົາ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງ​ກິດ Functioning In Business ເຮົາ​ມາ ຟັງການ​ສົນທະນາ​ນອກ​ເວລາ​ອອກ​ອາກາດ​ກັນ​ຈັກ​ບາດກ່ອນ​ເໜາະ​ທ່ານ. ໃນ

ການ​ເວົ້າລົມ​ກັນ​ລະຫວ່າງ Kathy ກັບ Max ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນເຣ່ື່ອງກ່ຽວກັບ

ສັດລ້ຽງໃນ​ບ້ານ​ໃນ​ເຮືອນ​ໄວ້ເປັນ​ໝູ່​ຫຼື​ເປັນ​ເພ່ືອນ. Pet, P e t, Pet, ແປ​ວ່າສັດທ່ີລ້ຽງ​ໄວ້ເປັນ​ໝູ່​ຫຼື​ເປັນ​ເພ່ືອນ.​

Story Interlude: Pets

Larry: OK... and we’re off the air. Good show.

Kathy: Max, do you have a pet?

Max: Yes, we do. Actually, we have two pets.

We have a dog… and we have a cat.

Kathy: A dog and a cat. Do they fight?

Max: No, not really.

But the dog, Buster, likes to chase the cat.

They’re just playing.

And the cat, Felix, is a pretty tough cat.

Do you have a pet, Kathy?

Kathy: Well, yes. I have two pets, too.

But they’re not very exciting.

Max: Do you have a dog?

Kathy: No, I have two fish. I have some goldfish.

They’re nice to look at, but they don’t do much.

They just swim around.

I was thinking about getting a dog.

Max: But dogs need a lot of attention.

Cats are easier.

They’re more independent.

Kathy: Hmm. I like cats, too.

SFX: Elizabeth entering

Eliz: Hi, Max, Kathy. Hello, Larry.

Saly: ພໍ​ Kathy ​ກັບ Max ລົມ​ກັນ​ສຸດ Eliz ກໍ​ໄຂ​ປະຕູ​ເຂົ້າ​ມາ ​ເພ່ືອ​ຈະ​ສອນ​ບົດຮຽນ Functioning in Busines.

Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

FIB Opening

FIB MUSIC lead-in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “Negotiations, Part 5.”

This program focuses on Giving Feedback.

Saly: ບົດຮຽນ​ Functioning in Business ເປັນບົດຮຽນພາສາ​ອັງກິດ​ຂັ້ຂກາງ​ທ່ີ​ເພັ່ງ​ເລງ

​ ໃສ່​ການ​ປະຕິບັດ​ທາງ​ທຸຣະກິດ​ຂອງ​ຊາວ​ອະ​ເມຣິກັນ​ແລະ​ວັທນະ​ທັມ​ອະ​ເມຣິກັນ. ​

ຫົວຂໍ້​ຂອງ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້​ແມ່ນ ການ​ເຈຣະຈາ​ກັນ ຕອນ​ທີ 5 “Negotiations, Part 5.”

ບົດຮຽນ​ນີ້​ຈະ​ເພ່ັງ​ເລງ​ໃສ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່​ເຣ່ືອງ​ໃດ​ເຣ່ື່ອງນ່ຶງ​.Giving Feedback, feedback ຂຽນດ້ວຍ​ຕົວ f e e d b a c k, feedback.

MUSIC

Interview:Dave Gomez

Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: Today, we are talking again to Mr. David Gomez.

SFX: Phone beep

Eliz: Hello, Mr. Gomez

Gomez: Hello. It’s nice to talk to you again.

Eliz: Your discussions with Mr. Blake were successful, weren’t they?

Gomez: Yes, we met for about an hour and half.

And I felt that we discussed all the main issues.

Eliz: Let’s listen to how you ended those discussions.

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ discuss, d i s c u s s,discuss,discuss, ແປ​ວ່າ​ເວົ້າລົມ​ກັນ ສົນທະນາ​ກັນຫຼື​ໂອ້​ລົມ​ກັນ

Dialog: FIB Dialog, Blake and Gomez

Larry: Dialog

Saly: ບົດ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ.

Larry: Mr. Gomez and Mr. Blake end their meeting.

Saly: ໃນບົດ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ເທື່ອ​ນີ້ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ການ​ມ້ວນທ້າຍ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລະຫວ່າງ​ທ່ານ Gomez ກັບ​ທ່ານ Blake.

That covers all the major points. ແປວ່າ ມາ​ຮອດ​ນີ້​ກໍ​ເປັນອັນວ່າ ​ ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບບັນຫາ​ສຳຄັນ​ສຳຄັນ​ໝົດ​ແລ້ວ.

Saly: ປາກົດວ່າ ມາ​ຮອດ​ນີ້​ເວລາ​ແຫ່ງ​ການ​ຮຽນຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ໝົດ​ລົງ​ແລ້ວ​ທ່ານ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ທ່ານ​ອີກ​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.


ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG