ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

We Wear Gloves on our Hands


New Dynamic English NDE 10D-4 is the last part of New Dynamic English of Unit 10.

Join Us Every Day on VOA

NDE

10D – 4


Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.


NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ! ​ເຮົາ​ຈະ​ເຣ່ີມຕົ້ນ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້​ດ້ວຍ​ການຟັງບົດສົນທະນາປະຈຳວັນ.

Daily Dialogue: Saying Good-bye (Part 1)

Larry: Daily Dialogue: Saying Good-bye (Part 1)

Saly: ບົດສົນທະນາ​ປະຈຳ​ວັນ:

ການສັ່ງ​ລາ​ກັນ ຕອນ ທີ​ນ່ຶງ

ການສັ່ງ​ລາ​ກັນ​ເທ່ືອ​ນີ້​ຈະ​ແມ່ນ​ລະຫວ່າງຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ສາວ

ຄູ່​ນ່ຶງ​ທ່ີ​ເດ່ິນ​ເຮືອບິນ​ແຫ່ງ​ນ່ຶງ.​ ​

I’ll miss you. ແປ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ຄິ​ດຮອດ​ເຈົ້າ​ສ​ເມີ

I’ll write to you every day. ຂ້ອຍ​ຈະຂຽນ​ຫາ​ເຈົ້າ


Larry: Listen to the conversation.

Saly: ຕໍ່​ໄປ​ເຊີນ​ຟັງ​ບົດ​ສົນທະນາ​ດັ່ງກ່າວ.

SFX: airport announcements

Bill: I’m sorry I have to leave, Sandra.

(short pause)

Sandra: I’m sorry too, Bill.I’ll miss you.

(short pause)

Bill: I’ll write to you every day.

(short pause)

Sandra: I can’t wait to read your letters.Larry: Listen and repeat.

Saly: ເຊີ​ນຟັງ​ຄັກໆ​ ແລ້ວຫັດ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຄື.

Bill: I’m sorry I have to leave, Sandra.

(pause for repeat)

Sandra: I’m sorry too, Bill.I’ll miss you.

(pause for repeat)

Bill: I’ll write to you every day.

(pause for repeat)

Sandra: I can’t wait to read your letters.

(pause for repeat)

MUSIC

Question of the Week (answer): Clothing

Larry: Question of the Week!

Saly: ຄຳ​ຖາມ​ປະຈຳ​ສັປດາ!

· a hat ແປ​ວ່າ​ໝວກ

· a shoe ແປ​ວ່າເກີບ

· a sock ແປ​ວ່າຖົງ​ເທົ້າ

· Rings aren’t clothing. ແປ​ວ່າ​ແຫວນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເຄ່ືອນຸ່ງ

They’re jewelry. ແປ​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ເຄ່ືອງ​ເອ້

UPBEAT MUSIC

Max: It’s Question of the Week time once again, Kathy.

Are you ready to play?

Kathy: Yes, I am!

Max: O.K. ..today, I’m going to ask questions about clothing.

Kathy: OK.

Max: All right...here we go with the first question: You wear it on your head.

What is it?

Kathy: I wear it on my head?

Is it ... a hat?

Max: You’re absolutely right.It’s a hat!

O.K..Ready for the next question?

Kathy: Ready!

Max: Question Number Two:You wear them on your feet.What are they?

Kathy: I wear them on my feet?That’s easy!

Oh... wait.

We wear two things on our feet:shoes.... and socks.

Max: You’re right.There are two answers:shoes and socks!

How about one more question?

Kathy: All right.

Max: Last question: You wear them on your hands. What are they?

Kathy: Uh.... Rings!I wear rings on my hands.

Max: Remember, Kathy, it has to be clothing.

Rings aren’t clothing.They’re jewelry.

Kathy: OK.

Then..., gloves.We wear gloves on our hands!

Max: That’s right...we wear gloves on our hands.

Thank you for playing, Kathy.

Kathy: It was fun.

MUSIC

NDE Closing

Larry: A Question for You

Saly: ຄຳ​ຖາມສຳລັບ​ທ່ານ.

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly: ຄຳຈາກ​ທ່ານໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ກະດິງ​ແລ້ວ ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕອບ​ໂລດ.

Max: Do you buy organic fruits and vegetables?

(ding)

(pause for answer)

Max: Hmmm..OK

MUSIC

Kathy: Well, our time is up.So until next time...

This is Kathy.

Max: And this is Max.

Kathy: Good luck in your English studies!

Kathy and Max: Good-bye.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

MUSIC up and then fadeກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG