ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໒໔ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

English Lesson: What Did You Do Last Night?


Chinese: Today’s unit is “What Did You Do Last Night?”

ຫວ​ຂ​ຂອງ​ບົດຮຽນມນ ​ແມນເຈາ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ແດ​ມຄືນ​ນ? “ What Did You Do Last Night?” ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ໃຫ​ທານ​ຮູຈັກ​ວິທີ​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ຫລືເວາກຽວ​ກັບ​ກິດຈະກຳ​ຫລື​ສງ

ຕາງໆ ທ​ທານໄດ​ເຮັດ​ມາ ​ໂດຍ​ໃຊ​ຮູບ​ແບບ​ໃນ​ອະດີດ​ຂອງ​ຄຳ​ກິລິຍາ to goໄປ, to have ມີ, to see​ ເຫັນ ແລະ to come​ ມາ

Chinese: This program will teach you how to talk about past activities, using the past tense of the irregular verbs go, have, see and come.

Chinese: Last night, Kathy went to a movie with a friend. ມຄືນ​ນ ​ແຄ​ທ​ໄປ​ເບງ​ຮູບ​ເງົາ​ກັບ​ໝູ​ຄົນ​ນງ

Max went out to dinner with his family. ​ແມ​ກຊ​ອອກ​ໄປ​ກິນ​ເຂານອກ​ກັບ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ລາວ

I went to bed very late. Chinese translation ຂອຍ​ໄປ​ນອນ​ເດິກ​ຫລາຍ (ຄືນ​ນ)

Did you go by yourself? Chinese translation​ ເຈາ​ໄປ​ຄົນ​ດຽວ​ບ?.

MUSIC

XS
SM
MD
LG