ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໓ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

Editorial: UN Envoy in Burma


​ໃນ​ເດືອນ​ນ ຮອງ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ ສຫະປະຊາ​ຊາດ ສຳ​ຫລັບ​ກິ​ຈການ​ການ​ເມືອງ

ທານ Ibrahim Gambari ໄດ​ໄປຢຽມຢາມ​ປະ​ເທດພະມາ ຫລື​ໃນ​ອີກ​ຊນງວາ

​ມຽນມາ.ທານ Gambri ​ເດີນທ າງ​ໄປ​ທ​ນນ ​ເພອ​ຊຸກຍູ​ໃຫ​ມີ​ການ​ທຳຄວາມ​ກາວ​ໜາ

​ໄປສູ​ການ​ຫັນປຽນໄປ​ສູ​ການ​ປົກຄອງ​ດວຍລະບອບ​ປະຊາທິປະ​ໃຕ.

ທານ Gambari ​ໄດ​ພົບ​ພ​ກັບ​ໂຕ​ແທນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຂອງພັກ​ສັນນິບາດ​ແຫງ​ຊາດ​

ເພອ​ປະຊາທິປະ​ໃຕ ຫລືພັກ ​ແອນ​ແອ​ລດີ ຂອງ​ມຽນມາ ​ໂຮມ​ທັງ​ນາງ ອອງຊານ​ຊູ​ຈີ ນຳ.

ໃນ​ປີ 1990, ພັກ ​ແອນ ​ແອ​ລ ດີ ​ໄດ​ຊນະ​ການ​ເລືອກ​ຕງສພາ​ແຫງ​ຊາດ ​ແຕ​ອຳນາດ

​ປົກຄອງ​ທຫານ​ຂອງ​ມຽນມາ​ປະຕິ​ເສດ​ບ​ຍອມຮັບ​ຮູຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕງ. ນາງ​ອອງຊານ

​ຊູ​ຈີ ຊ​ງໄດ​ຮັບ​ລາງ​ວັນ​ໂນ​ແບ​ລ​ແຂນ​ງສັນຕິພາບ​ນນ ​ໄດ​ຖືກ​ກັກ​ໃຫ​ຢູ​ແຕ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ບານ

​ເຮືອນ ຕລອດ​ເວລາ 11 ປີ​ຂອງ 17 ປີຜານ​ມານ. ມີ​ລາຍ​ງານ​ຂາວ​ວາ ນາງ​ໄດ​ຈມ​ວາ

​ກັບ​ທານ Gambari ວາ​ນາງ​ບ​ໄດ​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ​ໄປ​ຫາ​ນາຍ​ໝໍ​ ຫລື​​ໄດ​ຮັບ​ການ​ຮັກສາ

​ພຍາ​ບານ​ຢາງ​ພຽງພໍ.​ແຕ​ທານ Gambariກາວ​ວາ ນາງ​ອອງຊາ​ນຊູ​ຈີ ​ໄດ​ແສດ​ງ

ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ນຳ​ຄວາມໝາຍ​ໝນຂອງ​ອົງການ​ສຫະປະຊາ​ຊາດ ຕ​ກາ​ນສງ​ເສີມ​ສິດທິມະນຸດ

​ຢູ​ໃນ​ມຽນມານນ ​ໂດຍ​ທານ​ກາວ​ວາ

Gambari act: She is very alert. She is concerned not just about

her own welfare by the welfare of the people of Myanma, all of them,

and also, of course, the contribution that her party, the N.L.D., and

others can make to peace, development , democracy, and enjoyment

of human rights.

ທານ ກາວ​ວາ ນາງ​ອອງຊາ​ນຊູ​ຈີ ມີ​ຄວາມ​ຮູ​ສຶກຕນ​ໂຕ​ດີ. ນາງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫວງ ບ​ພຽງ​ແຕ

​ກຽວ​ກັບ​ສວັດ​ດີການ​ຂອງໂຕນາງ​ເອງ​ເທາ​ນນ ​ແຕ​ກຽວ​ກັບ​ສວັດ​ດີກາ​ນຂອງປະຊາຊົນ​ມຽນມາ

ທັງ​ໝົດ​ນນນຳ ແລະ​ແນນອນ ກຽວ​ກັບການປະ​ກອບ​ສວນ​ຂອງພັກ​ຂອງ​ນາງ ກໍ​ຄື

​ພັກ​ແອນແອ​ລດີ ແລະ​ຂອງຄົນ​ອນໆອີກ ​ໃນການ​ສາງສັນ​ຕິ​ພາບ ​ໃນການພັທນາ

ສາງສາ​ປະເທດ​ຊາດ ​ໃນ​ການພັທນາ​ລະບອບ​ປະຊາທິປະ​ໃຕແລະ​ໃນ​ການ​ຊົມ​ໃຊ​

ສິດທິ​ມະນຸດ​ຢູ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ນາງນນ.

ນອກຈາກ​ຂັດຂວາງ​ຂນຕອນ​ການ​ຫັນປຽນ​ໄປ​ສູ​ລະບອບ​ປະຊາທິ​ປະ​ໃຕ​ແລະ​ຂັງ​ຄຸກ​ເຈາໜາ​ທ​

ສຳຄັນໆ​ຂອງ​ພັກ​ຝາຍ​ຄານ​ແລວນະ​ໂຍບາຍ​ທ​ຊວ​ຮາຍ​ຍງ​ກວານນອີກ ຂອງ​ອຳນາດ​ປົກຄອງ

​ທຫານ​ຂອງ​ມຽນມາ ຍັງໂຮມ​ທັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ພວກ​ຊົນ​ເຜາ​ນອຍ​ໂຮມ​ທັງ​ເຜາ SHAN ແລະ

ເຜາກະຫຣຽງນຳ. ການໂຈມຕີແລະການກົດຂປາບປາມທວານ ໄດສງຜົນໃຫມີຄົນອົພຍົບແລະ

ມີຄົນພັດພາກຈາກບານເຮືອນເປັນຈຳນວນຫລາຍແສນຄົນ ມີ ທຫານເດັກອີກຫລາຍພັນຄົນ

ມີການຄາມະນຸດແລະຄ້າຢາເສບຕິດຢາງຂນານໃຫຍ ແລະມີການແຜລາມອອກໄປຢາງບມີ

ສງໃດຢຸດຢງໄວໄດ ຂອງເຊອໄວຣັສHIV/AIDS. ນອກນນອຳນາດປົກຄອງມຽນມາ

ຍັງວາງຂຈັດຮັດແຄບຢາງບມີເຫດຜົນຕວຽກງານຂອງບັນດາກຸມຊວຍເຫລືອດານ

ມະນຸສທັມ ເຊນສພາແກງສາກົນເປັນຕນ ຊງເຮັດໃຫເປັນໄປບໄດ ທຈະນຳເອົາການຊວຍ

ເຫລືອໄປມອບໃຫພວກປະຊາຊົນຜູຂັດສົນທຕອງການການຊວຍເຫລືອຢາງທສຸດນນ.

ໃນເດືອນກັນຍາຜານມາ ໃນການປະຕິບັດຕາມຄຳຮອງຂໍຂອງສຫະຣັຖ ສພາຄວາມໝນຄົນຂອງ

ອົງການສຫະປະຊາຊາດກໍໄດຈັດເອົາເຣອງສຖານນະການໃນມຽນມາເຂາໃນລາຍປະຊຸມອະພິປາຍ

ຂອງຕົນ. ສຫະຣັຖມີຄວາມຕັ້ງໃຈທຈະເຮັດໃຫອົງການສຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜານມະຕິນງ ທ

ບເປັນການລົງໂທດຕມຽນມາ ແຕຈະຮຽກຮອງໃຫຣັຖບານມຽນມາ ໃຫຄວາມຮວມໄມ

ຮວມມືກັບຄວາມພຍາຍາມຂອງທານ Gambari ແລະດຳເນີນບາດກາວຢາງເປັນຮູປທຳ

ໄປສູການຂາມຜານໄປສູການປົກຄອງໂດຍລະບອບປະຊາທິປະໃຕນນ.

ປະທານາທິບໍດີບຸຊເອງກາວວາ ປະຊາຊົນຂອງປະເທດມຽນມາມີຊີວິດຢູໃນຄວາມມືດແຫງການປົກຄອງ

ແບບເຜດັດການໂດຍຄົນກຸມນງ ແຕແສງຂອງອິສຣະເສຣີພາບແມນສ່ອງ​ແສງ​ຢູ​ໃນຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈາ.

ພວກ​ເຂົ​າ​ເຈາຕອງການ​ເສຣີພາບ ​ແລະມ​ໃດ​ມນງ ​ເຂົາ​ເຈາກໍຈະ​ໄດ​ມັນ​ມາ.

XS
SM
MD
LG