ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໓ ພຶດສະພາ ໒໐໒໔

Editorial: Women and Bahrain's Elections


ປະ​ເທດ​ບາ​ຮ​ເຣນ ຈະ​ຈັດການ​ເລືອກ​ຕງ​ເອົາ​ສມາ​ຊິກສພາແຫງ​ຊາດ

​ແລະເຈາໜາ​ທກຳ​ແພງ​ນະຄອນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ​ເດືອນ​

ພະຈິກ​ນ. ແລະ​ເນອງ​ຈາກ​ວາ​ມີ​ແມຍິງ 18 ຄົນ​ລົງ

​ສມັກ​ເລືອກ​ຕງ ​ແລະ​ຜູນງບ​ມີ​ໃຜ​ສມັກ​ແຂງ

​ເລີຍ​ນນ ການ​ເລືອກ​ຕງຄງນກໍ​ຈະ​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ​

ມີ ສມາ​ຊິກ​ສພາແຫງ​ຊາດແມຍິງ ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ນນ.

​ເມອ​ເດືອນ​ຕຸລາ ປີ 2002 ບາ​ຮ​ເຣນ​ໄດ​ຈັດການ​ເລືອກ​ຕງສພາ​ແຫງ​ຊາດ

ຂນ ​ເປັນ​ເທອ​ທຳ​ອິດ​ໃນຮອບ​ຫລາຍ​ທົສວັດ​ຫລື​ຫລາຍ​ສິບປີ. ຜູ​ມີ​ສິດ​ປອນ

​ບັດ​ເລືອກ​ຕງ​ເພດ​ຍິງ​ໄດ​ເຂາປະກອບສວນ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕງຄງນນ ຢາງ

​ຫລວງຫລາຍ ​ແຕ​ບ​ມີ​ຜູສມັກ​ເລືອກ​ຕ້ັງ​ເພດ​ຍິງ​ຄົນ​ໃດ ​ໄດ​ຮັບ​ໄຊຊນະ.

ຮອງ ຣມຕ ກະຊວງ​ຕາງປະ​ເທດສຫະຣັຖ ທານ​ນາງ ​ແຄ​ເຣິນ ຮິ​ວສ ກາວ

​ວາ ການ​ເລືອກ​ຕງສພາ​ແຫງ​ຊາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ບາ​ຮ​ເຣນ ທ​ໄກ​ຈະ​ມີ​ຂນນ

ຈະ​ເປັນ​ເຫດການ​ສຳຄັນ​ທາງປະວັດ​ສາດ. ທານ​ນາງ ຮິ​ວສ​ໄດ​ໄປ

ຢຽມຢາມ​ປະ​ເທ​ດບາ​ຮ​ເຣນວາງ​ໄວໆ​ມານ ​ແລະ​ໄດ​ພົບ​ປະ​ສົນທະນາ​ກັບ

ພວກ​ແມຍິງ​ທ​ລົງ​ສມັກ​ເລືອກ​ຕງ​ເຫລານນ. ​ໃນ​ລະ​ວາງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫ​ສຳ

ພາດ​ຂາວ​ຢູ​ນະຄອນຫລວງມາ​ນາມາ ທານ​ນາງຮິ​ວສກາວ​ວາ ການເລືອກ​

ຕງຂອງ​ປະ​ເທດ​ບາ​ຮ​ເຣນ ​ໄດ້ມີ​ລັກສນະ​ກວມ​ລວມ​ຫລາຍ​ຂນ​. ​ໃນ​ການ

ກາວ​ເຖິງ​ພວກ​ສມັກ​ເລືອກ​ຕງ​ແມຍິງ​ນນ ທານ​ນາງ​ກາວ​ວາ ພວກ​ເຂົາ​ເຈາ

​ເປັນ​ຄົນທ​ປາກ​ເວາຈະ​ແຈງຫລຽນ​ໄຫ​ລ ສລາດແລະ​ໜາ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫລາຍ.

ຂາພະ​ເຈາຮູສຶກ​ດີ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ກຽວ​ກັບ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ບາ​ຮ​ເຣນ.

ຮອງຣມຕ ຕາງປະ​ເທດສຫະຣັຖ ​ແຄ​ເຣິນ ຮິ​ວສ ກາວ​ຕ​ໄປ​ວາ ບາ​ຮ​ເຣນ

​ເປັນ​ໂຕ​ຢາງ​ທ​ແຂງ​ແຮງ​ສຳ​ຫລັບ​ຂົງ​ເຂດ​ນນ. ​ໂຕ​ເລກ​ສຖິຕິ​

ແສດ​ງ​ໃຫ​ເຫັນ​ວາ ​ໃນ​ຂນະທ​ທານ​ໃຫການ​ສຶກສາ​ແກ

​ແມຍິງ​ແລະ​ມອບ​ອຳນາດ​ໃຫ​ແມ​ຍິງ​ນນ ​ເກືອບ​ວາ​ທຸກ

​ແງ​ດານ​ຂອງ​ສັງຄົມແມນມີ​ການ​ດີ​ຂນ ນັບ​ຕງ​ແຕ​

ຄວາມ​ເຈຣີນຮຸງ​ເຮືອງ​ທາງ​ເສ​ຖກິດ ​ໄປ​ຫາ​ສຸຂພາບ ​ໄປ​ຫາ

ສວັດ​ດີກາ​ນທວ​ໄປ​ຂອງ​ສັງຄົມ​. ທານ​ນາງ​ຮິ​ວສ ​ໄດ

ກາວອີກ​ວາ ສຫະຣັຖ​ຢາກ​ໃຫ​ມີນັກສັງ​ເກດການ​ນາໆ​ຊາດ ​

ໄປ​ຕິດຕາມ​ເບງການ​ເລ​ືອກຕງ​ໃນບາ​ຮ​ເຣນນນ ໂດຍ​ນາງ​

ກາວ​ຕມ​ວາ ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວາ​ເປັນ​ສງ​ສຳຄັນ​ຫລາຍ

ທ​ວາການເລືອກຕງຈະ​ຕອງ​ບພຽງ​ແຕ​ເປັນ​ໄປ​ຢາງ​ເສຣີ​ແລະ​ມີ​

ຄວາມ​ຍຸດຕິ​ທັມ​ເທານນ ​ແຕ​ວາປະຊາຊົນ​ກໍ​ຕອງ​ມີ​ຄວາມ​ເພງ​ພໍ​ໃຈ​ນຳ​ວາ

​ມັນ​ເປັນ​ການ​ເລືອກ​ຕງທ​ເສຣີ​ແລະ​ຍຸດຕິ​ທັມ.

ຣມຕ ຕາງປະ​ເທດສຫະຣັຖ ຄອນ​ໂດ​ລີ​ຊາ ​ໄຣຊ ກາວ​ວາທັງ​ຜູ​ຊາຍ​ແລະ

​ແມຍິງ​ຢູ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກກາງ ສົມຄວນ​ທ​ຈະ​ໄດ​ຊົມ​ໃຊ​ປະຊາທິປະ​ໃຕ

ທານ​ນາງ​ກາວ​ຕ​ໄປ​ວາ ມີ​ບາງ​ພວກ​ທເວາວາ​ປະຊາທິປະ​ໃຕ​ແມນ​ສຳ​ຫລັບ

ຜູ​ຊາຍ​ເທາ​ນນ ​ແຕ​​ເວາ​ແທ​ໆ​ແລວ ຄວາມ​ຈິງ​ແມນ​ໃນ​ທາງ​ກົງກັນຂາມ.

ປະຊາທິປະ​ໃຕ​ພຽງ​ເຄງດຽວ​ຍອມ​ບ​ແມນ​ປະຊາທິປະ​ໃຕ. ຕາມ​ທ​ຜູນຳ​ຊາວ

ມຸສລິ​ມ​ເພດ​ຍິງ​ຄົນ​ນງ​ໄດ​ກາວ​ໄວນນ ​ແມນ​ວາສັງຄົມ​ກໍ​ຄື​ກັນກັບ​ນົກ​ໂຕນງ.

ນົກ​ຍອມມີ​ສອງ​ປີກ ​ແລະ​ຍອມ​ຈະ​ບ​ສາມາດ​ບິນ​ໄດ ຖາ​ຫາກ​ວາ​ປີກເບອງ

ນງຫັກ.

XS
SM
MD
LG