ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

Functioning in Business, FIB 12C - 8

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ການຮຽນຂອງເຮົາມື້ນີ້ ຈະເລີ້ມດ້ວຍ
ບົດຝຶກຫັດ ຖືກ ຫຼື ຜິດ.

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Saly: ບົດຝຶກຫັດ ຖືກ ຫຼື ຜິດ
ເຊີນຟັງປະໂຫຽກຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າເຫັນວ່າປະໂຫຽກໃດ
ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເໝາະສົມ ໃຫ້ທ່ານວ່າ True ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້
ທ່ານວ່າ False.

Eliz: In most American families today, both parents work.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: True. In most families, the father and the mother both work.

(pause)

Eliz: In American families, the mother is responsible for raising
the children.

(ding)
(pause for answer)

Eliz: False. In many American families, both parents share
responsibility for taking care of their children.

MUSIC

I’m going to miss you. ແປວ່າ ຂ້ອຍຊິຄິດຮອດເຈົ້າແລ້ວບັດນີ້.

I wish that I had spent more time with my kids
ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຢູ່ກັບພວກ
ລູກເຕົ້າຂອງຂ້ອຍຫຼາຍກວ່ານີ້.

I regret that, but I’m going to spend lots of time with my grandkids. ແປວ່າ ຂ້ອຍເສຍໃຈ ທີ່ມັນໄດ້ເປັນໄປແນວນັ້ນ
ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ບັດນີ້ຂ້ອຍຊິໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆ
ກັບພວກຫຼານໆຂອງຂ້ອຍ.

to retire, r e t i r e, retire, ແປວ່າ ອອກກິນ
ເບ້ຍບຳນານ.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Pauline Bush is retiring as President of Smith
Construction Company.

She is talking to her good friend Harry, the new president.

SFX:

Harry: Well, Pauline, I’m going to miss you.

Pauline: I’ll miss you too, Harry, but I’ve got to do this.

Harry: I understand. It’s important that you spend more time
with your family.

Pauline: I’ve been here thirty-two years.
I’ve never worked for another company!

Harry: That’s rare these days.

Pauline: I’ve enjoyed my years here, but I wish that I had
spent more time with my kids when they were
growing up.

Harry: I know what you mean.

Pauline: My oldest son has two kids of his own now!

Harry: Oh, I remember when he was just a baby.

Pauline: Once he started school, we spent much less time
together. I regret that, but I’m going to spend lots
of time with my grandkids.

Harry: Well, I wish you the best of luck.

Pauline: You’ll be President now and I know that you’ll do a
great job!

Harry: I appreciate all of the advice you’ve given me over
the years.

Pauline: It’s been great working with you, too.

MUSIC

Pauline: I’ll miss you too, Harry, but I’ve got to do this.

Saly: I’ve got to do this. ແປວ່າ ຂ້ອຍຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ໄປແນວນັ້ນ.

Harry: It's important that you spend more time with your
family.

Saly: It's important that you spend more time with your
family. ແປວ່າ ການໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່ານີ້ ກັບຄອບຄົວ
ຂອງເຈົ້າ ແມ່ນເປັນເລື້ອງສຳຄັນ.

ຄຳວ່າ wish, w i s h, wish, ແປວ່າ ປາດຖະໜາ ຫຼືຢາກໃຫ້
ເປັນໄປແນວນັ້ນ.

Eliz: I wish that I had spent more time with my kids.

Saly: ຈະແປດັ່ງນີ້ກໍໄດ້ທ່ານ ຄວາມປາດຖະໜາ ຫຼືຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ
ຂ້ອຍ ກໍຄືວ່າ ໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຫຼາຍກວ່ານີ້ ກັບພວກລູກເຕົ້າ
ຂອງຂ້ອຍ.

ພໍມາຮອດໜີ້ ກໍເຫັນສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່ ໃນ
ບົດຮຽນໜ້າ.

FIB Closing

XS
SM
MD
LG