ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ບົດຮຽນນີ້ຈະສອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກວິທີມ້ວນທ້າຍການສົນທະນາຕື່ມອີກ

FIB 12F - 8

FIB opening

Saly: ທ່ານ​ນັກສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ກ່ອນ​ເຮົາ​ຈະເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ພາກສ່ວນ​ຕໍ່​ໄປ ​ເຮົາ​ມາ​ທົບ

ທວນຄືນສຳນວນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ມ້ວນທ້າຍ​ບົດ​ສົນທະນາ ກ່ອນ​ຈະ​ວ່າ ຫຼື​ລາ​ຈາກ

ກັນ​ໄປ ມີ​ຫຍັງ​ແດ່ທ່ານ. ສຳນວນ​ນ່ຶງ​ກໍ​ຄື:

Gary: “Oh, it’s getting late. I’d better get going.”

ຫຼື

Gary: “Well, it’s been nice talking to you.” “Say hello to your family.” ຫຼື

Eliz: “Good luck with your new job.”

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Saly: ຕໍ່​ໄປນີ້​ເຮົາຈະ​ເຮັດ​ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ​ ຖືກ​ຫຼື​ຜິດ​ - True or False.

ເຊີນຟັງປະ​ໂຫຽກຕໍ່​ໄປ​ນີ້ຄັກໆ​. ຖ້າທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນຖືກ ​ໃຫ້​ວ່າ True

ແປ​ວ່າ ຖືກ ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ວ່າ ​ False ແປ​ວ່າ ຜິດ. ​ເຊີນ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຟັງ.

Eliz: A good expression to use at the end of a conversation is “It’s been nice talking to you.”

(ding)

(pause for answer)

Eliz: True. This is a very common expression at the end of a conversation in English.

(pause)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ common ໃນປະ​ໂຫຽກ This is a very common expression.

ແປ​ວ່າ ຢ່າງ​ແຜ່​ຫຼາຍ ​ແລະ​ ​ ປະ​ໂຫຽກ This is a very common expression. ຈ່ຶງ​ແປ​ວ່າ

ສຳນວນນີ້​ເປັນ​ທີ່​ໃຊ້​ກັນ​ຢ່າງ​ແຜ່​ຫຼາຍ.

Business Dialog: Career Moves/Decisions/Changes

Larry: Business Dialog

Saly: ບົດ​ສົນທະນາ​ປະຈຳ​ວັນ

ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ການ​ສົນທະນາ​ກັນ​ເລື້ອງ​ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ ລະ​ວ່າງກັບ​ Albert ນາງ Jenny.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.

Albert and Jenny have been discussing the stock market.

SFX: street noise

Albert: So I really think that technology stocks will go back up in the future.

Jenny: I certainly hope so.

(pause) Well, Albert, it’s been nice talking to you.

I really have to go.

I have a three-o’clock meeting.

Albert: Well, I’m really glad that I ran into you.

Say hello to Harry.

Jenny: I will. And please tell Mary that I’ll call her tomorrow about tennis.

Albert: I’ll do that.

Jenny: And have a good trip to Hawaii!

I hope that you and Mary get some good weather!

Albert: Thanks.

I’ll call you when we get back.

Jenny: Great!

Albert: So long!

Jenny: Good-bye.

MUSIC

Saly: ເຊີນຟັງ​ປ​ະ​ໂຫຽກນີ້​ຕ່ືມ​ທ່ານ:

Albert: Well, I’m really glad that I ran into you.

Saly: ປ​ະ​ໂຫຽກນີ້​ແປ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ດີໃຈ​ແທ້ໆ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ພໍ້​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ​.

Focus on Functions: Ending a conversation

Larry: Focus on Functions: Ending a conversation

Saly: ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ຮຽນ​ເລື້ອງ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພາສາ ຊ່ຶງ​ເທື່ອ​ນີ້​ຈະ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ

ກັບ​ການ​ມ້ວນທ້າຍການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ​ກັນ.

Larry: Listen and Repeat.

Saly: ເຊີນຟັງ​ປະ​ໂຫຽກຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແລະ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫຼັງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ໂຫຽກປະ​ໂຫຽກ​ໄປ.

Eliz: It’s been nice talking to you.

(pause for repeat)

Eliz: I really have to go.

(pause for repeat)

Eliz: I’m really glad that I ran into you.

(pause for repeat)

Eliz: Say hello to Harry.

(pause for repeat) Eliz: Please tell Mary that I’ll call her.

(pause for repeat)

Eliz: I’ll call you when we get back.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ ran, r a n, ran, ເປັນອະດີດ​ຂອງ​ຄຳ​ວ່າ​ run, r u n, run, ແປ​ວ່າ​ແລ່ນ.

ແຕ່​ໃນ​ທີ່​ນີ້ບໍ່​ໄດ້​ແປ​ແນວ​ນັ້ນ. Run into ​ ແປ​ວ່າ ພົບ​ພໍ້​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ນັດ​ໝາຍ​ກັນ.

ມື້​ນີ້​ເອົາ​ທໍ່​ນີ້​ກ່ອນ​ເໜາະ​ທ່ານ. ຢ່າ​ລືມ​ລໍ​ພົບ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ອີກ​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

FIB Closing

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG